Sökning: "skillnad manliga och kvinnliga författare"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden skillnad manliga och kvinnliga författare.

 1. 1. Världens bästa författare är inte en författarinna : En läromedelsanalys om kvinnlig och manlig författarrepresentation och hur de beskrivs i läromedel i svenska 2 för gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle; Linköpings universitet/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Isabelle Engblom; Mathilda Claesson; [2020]
  Nyckelord :läromedelsanalys; svenska; genusteori; representation; beskrivningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka vilket utrymme kvinnliga respektive manliga författare ges och hur de presenteras i läromedel i svenska 2 för gymnasiet. Inledningsvis presenteras vår teoretiska utgångspunkt som grundar sig i Yvonne Hirdmans genusteori och även centrala begrepp behandlas. LÄS MER

 2. 2. Lyrikmomentetes utveckling i gymnasieskolan : Hur lyrikmomentet har utvecklats i tre läromedel från tre olika tider

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora; Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Anna Olsson; Ellinor Gabrielsson; [2017]
  Nyckelord :Lyrik; didaktik; läromedel; svenska och genus;

  Sammanfattning : Denna uppsats har fokus på hur lyrikmomentet är formulerat samt synliggjorts i läroböcker. Vi kommer likaså att titta närmare på hur kvinnliga respektive manliga författare framskrivs i lyrikmomentet i respektive bok. Vi kommer att utgå från tre stycken läroböcker i gymnasiet för Svenska 3. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga individer, manliga politiker En kvantitativ studie om valrörelsen 2014

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Erik Svensson; Anders Karlsson; [2015]
  Nyckelord :Kvinnliga; manliga; gestaltning; partiledare; gestaltningsteorin; valrapportering; valåret; jämställdhet; genus.;

  Sammanfattning : Titel: Kvinnor individer, manliga politiker. En kvantitativ studie om valrörelsen 2014  Författare: Erik Svensson och Anders Karlsson  Kurs: Medie- och kommunikationsvetenskap C-uppsats, MK032G, Hösttermin 2014 Antal ord: 9 001 Problemformulering: I Sverige är medierna den viktigaste informationskällan för att ta till sig information om politik och samhällsfrågor. LÄS MER

 4. 4. Män ska vara stora och starka, kvinnor smala och slanka : En genusinriktad text- och bildanalys

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Isabelle Eriksson; [2015]
  Nyckelord :genus;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med studien var att problematisera och analysera hur två träningstidningar riktade till män respektive kvinnor framställer artiklar och bilder utifrån dess syfte och budskap för att därefter se över om det förekommer likheter eller olikheter mellan dessa tidningar. Frågeställningarna för undersökningen var: Hur framställs träning och dess syfte? Hur används språket för att nå fram till läsarna?
Hur används bilder för att förstärka det som förmedlas i text? Och förekommer likheter eller olikheter för målgruppen män eller kvinnor? Metod En genusinriktad text- och bildanalys av träningstidningarna Kom i form man och Kom i form kvinna genomfördes. LÄS MER

 5. 5. Var är kvinnorna i litteraturhistorien? : En komparativ studie av hur kvinnliga författare framställs i två upplagor av Svenska Timmar – litteraturen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Hedvig Landahl; [2014]
  Nyckelord :Teaching; didactics; history of literature; literary canon; teaching materials; female authors;

  Sammanfattning : This essay examines how female authors are described in the literary canon of two different editions of the Swedish education material on the history of literature: Svenska Timmar – litteraturen. The purpose of this study is to investigate whether the depiction of female authors has changed from the first edition (1991) to the last edition (2012), and how these changes correspond with the curriculums Lgy70 and Lgy11. LÄS MER