Sökning: "skillnad mellan chefers ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skillnad mellan chefers ledarskap.

 1. 1. Vad förväntas av ledare? En studie av hur medarbetares och chefers uppfattning förhåller sig till varandra.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Forsman Semb; Lidija Fridvad; [2020]
  Nyckelord :leadership; employees; expectations; leadership behaviour; semantic differential; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis was to identify the manager’s and employees’ perception of leadership, and how they compare to each other. The thesis applied a quantitative research approach where a survey based on a semantic differential scale was used. Fortyfive people participated, employees from four different teams and their respective manager. LÄS MER

 2. 2. Har medarbetare och chefer likvärdig upplevelse av feedback på arbetsplatsen?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Anna Eckerwall; Hanna Johnsson; [2020]
  Nyckelord :Feedback-miljö; feedbackkultur; arbetsprestation; informell feedback; ledarskap; Social Sciences;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka upplevelsen av daglig feedback, så kallad informell feedback, på arbetsplatser och om den överensstämmer mellan medarbetare och chefer. Denna kvantitativa undersökning skapades utifrån mätinstrumentet Feedback Environment Scale (FES). LÄS MER

 3. 3. Första linjens chefers upplevda behov av stöd -En jämförelse av tre förvaltningar inom en regional organisation

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Giselle Delgadillo; Jenny Blom; [2019]
  Nyckelord :First line manager; Support; Resources; Leadership; Operational leadership; Strategic leadership; Situational leadership; Public sector; Första linjens chef; Stöd; Resurser; Ledarskap; Chefskap; Operativt ledarskap; Strategiskt ledarskap; Situationsanpassat ledarskap; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Första linjens chefers position mellan arbetstagare och högre chefer innebär att det ställs höga krav både uppifrån och nedifrån på dessa chefer då de befinner sig mitt i mellan det operativa och det strategiska arbetet. Emellertid kan dessa krav variera i förhållande till verksamhetens komplexitet och de resurser som tillhandahålls av organisationen. LÄS MER

 4. 4. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 5. 5. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER