Sökning: "skillnad mellan chefers ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden skillnad mellan chefers ledarskap.

 1. 1. Evidensbaserat ledarskap : Enskildas och delande chefers väg till hållbarhet?

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Christian Bartholomäus; Atif Sepic; [2018]
  Nyckelord :värdebaserat ledarskap; evidensbaserat ledarskap; hållbart ledarskap; hållbarhet; samledarskap; enskilt och delat ledarskap; delat beslutsfattande;

  Sammanfattning : Dagens hälso- och sjukvård är präglad av föränderlighet. Kunskap om undersökningar och behandlingsmetoder hinner snabbt åldras och det utvecklas ständigt nya metoder och teorier för att effektivisera, förbättra, förkorta och underlätta för framför allt patienter men också för omvårdnadspersonal. LÄS MER

 2. 2. Framtidens ledare? Fråga personalen! : en studie om kontextuell kompetens och självbedömning hos svenska chefer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anni Haraldsson; Marina Pavlović; [2017]
  Nyckelord :Contextual intelligence; effective leadership; context; self-awareness; selfassessment; employees’ assessment; recruitment; contextual competence; Kontextuell intelligens; effektivt ledarskap; kontext; självmedvetenhet; självutvärdering; medarbetarbedömningar; rekrytering; kontextuell kompetens;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka om kontextuell intelligens är en möjlig lösning till dagensstora mängd ledarskapsrecept. Primärdata från en enkätundersökning med 389 giltiga svarsamlades in angående sex av beteendena som utgör Kutz (2016) teori för kontextuellintelligens, vilket utgjorde metoden för studien. LÄS MER

 3. 3. Kvinnliga HR-chefers upplevelser i mansdominerade ledningsgrupper : en kvalitativ studie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Gabriella Helgesson Eilind; Rebecka Lindenheim; Hanna Skogefors; [2017]
  Nyckelord :genus; kvinnor; HR; ledningsgrupper; strategisk partner; ledarskap; ledaregenskaper;

  Sammanfattning : Kvinnor är idag underrepresenterade i Sveriges ledningsgrupper och det ansvarsområdet som visat sig mest vanligt för kvinnor är professionen HR-chef. HR har under de senaste åren genomgått en förändring mot ett mer strategiskt arbete och börjat representera sitt område i ledningsgrupper. LÄS MER

 4. 4. Uppfattningar kring hälsofrämjande ledarskap : En mixad studie om jämförelsen mellan första linjens chefers och medarbetares uppfattning av hälsofrämjande ledarskapsaspekter och dess relation till medarbetarnas välbefinnande

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för arbets- och folkhälsovetenskap

  Författare :Sofie Bjärntoft; [2016]
  Nyckelord :Health promotive leadership; manager; employees; gap; well-being; Hälsofrämjande ledarskap; chefer; medarbetare; gap; välbefinnande;

  Sammanfattning : Ledarskap har visat sig vara en utav de viktigaste faktorerna för att främja hälsa i arbetslivet. Tidigare forskning betonar att ett hälsofrämjande ledarskap där chefen bland annat är engagerad i de anställdas arbete och tillåter inflytande i beslutstagande ökar medarbetarnas trivsel och välbefinnande i arbetet, samt kan minska risken för sjukskrivning. LÄS MER

 5. 5. Högre nivåer av medvetenhet hos chefer : ett värderingsskifte

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Fredrica Söderlind; [2015]
  Nyckelord :Level of consciousness; Nivå av medvetenhet; Ledarskap; Medvetande;

  Sammanfattning : Ett globalt paradigmskifte sker från traditionella värderingar till självuppfyllande värderingar, vilket får konsekvenser för individer och organisationer. Skiftet kräver högre nivåer av medvetenhet. LÄS MER