Sökning: "skillnader islam kristendom"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden skillnader islam kristendom.

 1. 1. Jesus Kristus - Solgud eller Guds son : En undersökning av alternativa sätt att förstå Jesu person

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Joakim Pårs; André Simu; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna religionsvetenskapliga uppsats behandlar ämnesområdet religion, symbolik och metaforer med temat tolkningar inom religion och religiösa texter. Syftet med uppsatsen är att redogöra för, analysera och pröva en alternativ tolkning av Jesus Kristus och i förlängning kristendomens ursprung. LÄS MER

 2. 2. Abraham, stamfadern till de mest omtalade religionerna : En diskursanalys av svenska läroböcker inom religionskunskapsämnet för årskurserna ett till tre

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Tilia Volt; Madeleine Skär; [2016]
  Nyckelord :Abrahamitiska religioner; Diskursanalys; Läroböcker; Läroplaner; explicita och implicita värderingar;

  Sammanfattning : Denna uppsats har till syfte att belysa hur de tre abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam framställs över tid i svenska religionsläroböcker från 1975 till 2013. Metoden som används är en diskursanalys. LÄS MER

 3. 3. Unga vuxnas uppfattning om begreppet världens undergång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christoffer Strandqvist Andersson; [2014]
  Nyckelord :Världens undergång; Unga vuxna; Fenomenografi; Moral; Ansvar; Uppfattning; Framtid; Livsåskådningar;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att genom intervjuer och en fenomenografisk ansats kartlägga unga vuxnas uppfattningar av begreppet världens undergång, samt belysa de olika etiska förhållningssätt och livsåskådningar som diskuteras i denna kontext. Undersökningen baseras på nio kvalitativa, semistrukturerade intervjuer med unga vuxna i åldern 18-25 som levt större delen av sitt liv i Sverige, går eller har gått i svensk skola, ser sig som tillhörande en av de abrahamitiska religionerna judendom, islam eller kristendom, eller är socialt präglad av någon av dessa. LÄS MER

 4. 4. En religionsdidaktisk studie: : Sex lärares uppfattningar om likheter och skillnader mellan kristendoms- och islamundervisningen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Emmy Johansson; [2013]
  Nyckelord :Religionsdidaktik; kristendom; islam; lärare;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med uppsatsen är att söka svar på om det finns några likheter och skillnader mellan kristendoms- och islamundervisningen samt vilka didaktiska val som religionskunskapslärare gör och vilka undervisningsmetoder de anses föredra. För att besvara frågeställningarna har sex kvalitativa intervjuer genomförts med religionskunskapslärare som arbetar både på högstadiet och gymnasiet. LÄS MER

 5. 5. Hälsa i Guds namn : en kvalitativ jämförande intervjustudie av sex religiösa kristna och muslimska kvinnors fysiska, sociala och psykiska hälsa

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Elin Pöllänen; [2013]
  Nyckelord :Believing; spiritual; well-being; exercise; female; Troende; andlig; mental hälsa; välbefinnande; motion;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarDet övergripande syftet med denna studie är att undersöka hälsan hos unga religiösa kristna och muslimska kvinnor. Syftet kommer undersökas utifrån följande frågeställningar:Hur ser unga religiösa kristna och muslimska kvinnors hälsa ut kopplad till rekommendation för fysisk aktivitet och definitioner för social och psykisk hälsa?Hur upplever unga religiösa kristna och muslimska kvinnor att religionerna påverkar deras hälsa? Vilka likheter och skillnader finns det mellan unga religiösa kristna och muslimska kvinnor då det gäller hälsan och den upplevda påverkan av religionerna?MetodStudien är en kvalitativ jämförande studie som är baserad på sex halvstrukturerade intervjuer. LÄS MER