Sökning: "skillnader likheter mellan sverige och new york"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skillnader likheter mellan sverige och new york.

 1. 1. Medierapportering av Israel- Palestina konflikten : En innehållsanalys av vad som rapporterats i Dagens Nyheter och The New York Times sommaren 2014.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation; Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Kristine Eid; Elisa Amorelli; [2015]
  Nyckelord :Krigs och fredsjournalistik; opinionsbildning; narrativitet; förenkling av konflikter;

  Sammanfattning : Denna studie har undersökt hur Israel- Palestina konflikten kartlagts i de två dagstidningarna Dagens Nyheter (Sverige) och The New York Times (USA). Frågan som besvarats är hur rapporteringen i artiklarna under två utvalda månader (juni-juli 2014) sett ut, utifrån teorier om krigs- och fredsjournalistik, mediernas roll som opinionsbildare, narrativitet och förenkling av konflikter. LÄS MER

 2. 2. Krisen i Ukraina : En kritisk diskursanalys av nyhetsrapporteringen iThe New York Times och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

  Författare :Matilda Wennerholm; [2014]
  Nyckelord :Ukraina; Kiev; kritisk diskursanalys; CDA; personifiering; narrativ; gestaltningsteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie har varit att undersöka och jämföra hur den politiska krisen iUkraina återspeglats i Dagens Nyheter (Sverige) och The New York Times (USA).Frågorna som besvaras är hur rapporteringen i artiklarna under en utvald vecka iutvecklingen ser ut, utifrån teorier om gestaltning, personifiering och narrativ. LÄS MER

 3. 3. Global uppvärmning : En jämförande studie mellan Dagens Nyheter och New York Times

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it; Södertörns högskola/Institutionen för kommunikation, medier och it

  Författare :Agnes Warren; Lisa Rönnqvist Kulla; [2011]
  Nyckelord :Dagens Nyheter; New York Times; gestaltningsteori; global uppvärmning; journalistik; miljö; växthuseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att belysa likheter och skillnader i nyhetsrapporteringen om den globala uppvärmingen mellan Sverige och USA. Vi har inriktat oss på New York Times och Dagens Nyheter. Hypotesen är att den amerikanska tidningen visar sig mer skeptisk till att miljöförändringarna är mänskligt skapade än den svenska tidningen. LÄS MER