Sökning: "skillnader matematik flickor pojkar"

Visar resultat 1 - 5 av 50 uppsatser innehållade orden skillnader matematik flickor pojkar.

 1. 1. En kunskapsöversikt om könsskillnader i ämnet matematik

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Amanda Altergren; Emma-Karin Matsson; [2021]
  Nyckelord :pojkar; flickor; matematik; skillnader; prestation; ångest; könsstereotyper; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna kunskapsöversikt är att belysa hur forskningen förklarar skillnader i resultat mellan pojkar och flickor i matematikämnet för grundskolans F-3. Syftet med vår uppsats är också att titta på forskning med koppling till det centrala och återkommande begreppet “mathematics achievement”, prestation inom matematik. LÄS MER

 2. 2. ‘’Hur kom du fram till det svaret?’’ : En observationsstudie om flickor och pojkars resonemangsförmåga inom matematik i årskurs ett.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Kajsa Lindberg; Alice Sjögren; [2021]
  Nyckelord :matematik; resonera; problemlösning; läromedel; genus; flickor; pojkar;

  Sammanfattning : Forskare som har studerat matematikundervisning i skolan menar på att gemensamma genomgångar som sedan mynnar ut i ett enskilt arbete i sin matematikbok är vanligt förekommande. Detta arbetssätt är bekvämt och tryggt, men det är på bekostnad av elevernas matematiska utveckling. Matematikforskaren Johan Sidenvall (2019, s. LÄS MER

 3. 3. Könsstereotypa föreställningar om matematisk prestation

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS)

  Författare :Diana Assaf; Mikael Burko; [2021]
  Nyckelord :Matematik; Grundskola; Genus; Stereotypa föreställningar; Prestationer;

  Sammanfattning : Med utgångspunkt i Matematik och lärande, behandlar den här undersökningen en översikt om stereotypa föreställningar som utvecklas hos flickor och pojkars gällande prestationer i matematik. Det metodiska tillvägagångssätt som tillämpas i den här kunskapsöversikten är en systematisk sökning efter vetenskapliga tidskrifter, genom olika databaser. LÄS MER

 4. 4. Matematikläroböcker och genus : En läromedelsanalys ur ett genusperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Tone Larsson Smedkvist; [2021]
  Nyckelord :compulsory school; gender; gender equality; mathematics; textbooks analysis; genus; grundskolan; jämställdhet; läroböcker; läromedelsanalys; matematik;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att bidra med kunskap kring matematikläroböcker utifrån ett genusperspektiv. Detta genom att undersöka i vilken grad flickor, kvinnor, pojkar och män representeras i läroböckerna samt hur de framställs genom att se till de benämningar och aktiviteter de tillskrivs. LÄS MER

 5. 5. Lärares arbete med att främja lärande i matematik hos elever med koncentrationssvårigheter och/eller diagnosen ADHD

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ulrika Bragd; Helen Karlsson; [2021]
  Nyckelord :ADHD; anpassningar; koncentrationssvårigheter; matematiksvårigheter; matematikundervisning;

  Sammanfattning : Denna studie hade en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer. Vi intervjuade 16 lärare som undervisar i matematik på låg- och mellanstadiet. Syftet var att öka kunskapen om hur lärare i grundskolans tidigare år arbetar med ämnet matematik för att främja lärande hos elever med koncentrationssvårigheter/diagnos ADHD. LÄS MER