Sökning: "skillnader mellan äldre och yngre studenter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skillnader mellan äldre och yngre studenter.

 1. 1. Jämförelse av veterinärstudenters och djursjukskötarstudenters uppfattning av kattens beteendebehov

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Animal Environment and Health

  Författare :Linda Nilsson; [2016]
  Nyckelord :katters beteendebehov; stress; veterinärstudenter; djursjukskötarestudenter; problembeteende; cat behavioural needs; stress; veterinary students; veterinary nurse students;

  Sammanfattning : Katter har vissa beteenden som kan definieras som beteendebehov. Dessa måste vara uppfyllda för att undvika att katten känner sig stressad. Stress hos katter kan orsaka sjukdom och sekundära beteendeproblem, exempelvis rumsrenhetsproblem. Dessa beteendeproblem kan i sig leda till att katten omplaceras eller till och med avlivas. LÄS MER

 2. 2. Copingstrategier för att hantera stress och oro hos KBT- och övriga studenter

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Katarina Aadland; [2016]
  Nyckelord :Stress; anxiety; defensive pessimism; problemfocused-; emotionfocused-; avoidanceoriented coping; Stress; oro; defensiv pessimism; problemfokuserad-; emotionsfokuserad-; undvikandeorienterad coping;

  Sammanfattning : Hur stress och oro hanteras är avgörande för hälsan. För att utveckla kunskapen om stresshantering syftar denna studie till att undersöka skillnader i förekomst och samband mellan problemfokuserad, emotionsfokuserad och undvikandeorienterad coping samt defensiv pessimism. LÄS MER

 3. 3. Att synas är att finnas : Kvantitativ studie om studenters och yrkeverksammas användande av personlig varumärkeshantering på sociala medier

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Fredrik Bergman-Gullmark; Angelica Löfgren; [2014]
  Nyckelord :Personlig varumärkeshantering; sociala medier; Facebook; LinkedIn;

  Sammanfattning : Författarna har identifierat ett forskningsgap inom personlig varumärkeshantering ur individens perspektiv. Det finns dock ett begränsat antal studier kring individerna bakom och hur de använder sig av personlig varumärkeshantering. LÄS MER

 4. 4. En studie om studenters upplevda kontrollokus och akademiska motivation i relation till arbetslivserfarenhet och ålder

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier; Högskolan Väst/Avd för psykologi och organisationsstudier

  Författare :Jenny Çoktel Ericsson; Madeleine Tidehorn; [2014]
  Nyckelord :Work experience; age; internal motivation; external motivation; amotivation; locus of control; Arbetslivserfarenhet; ålder; intern motivation; extern motivation; amotivation; kontrollokus;

  Sammanfattning : Syftet var att undersöka skillnader mellan olika studentgrupper uppdelat efter år av arbetslivserfarenhet och ålder. Detta för att se om arbetslivserfarenhet och ålder hade någon betydelse för studenters interna motivation, externa motivation, amotivation och kontrollokus. LÄS MER

 5. 5. En studie om stereotyper och fördomar i hänsyn till attraktivitet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

  Författare :Victor Johansson; Jesper Olsson; [2012]
  Nyckelord :attraktivitet; kön; ålder; urvalsgrupp; stereotyper; fördomar;

  Sammanfattning : Studiens avsikt vara att studera huruvida människor tar hänsyn till utseendet vid personbedömningar som gäller egenskaper och kompetenser vilka inte påverkas av utseendet. Vidare även undersöka vilka de rådande stereotyperna och fördomarna gentemot attraktiva och oattraktiva människor är. LÄS MER