Sökning: "skillnader mellan england och sverige skola"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skillnader mellan england och sverige skola.

 1. 1. Elevers kunskaper om djurarter och i vilket sammanhang de sett och lärt sig om dem

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofie Håkansson; Malin Lindholm; [2018]
  Nyckelord :Arter; artkunskaper; barn; biologisk mångfald; djur; elever; hållbar utveckling; lärandeplatser;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet utgår från en ämnesdidaktisk teori där vikten av artkunskap betonas i ett större sammanhang samt kopplas till lärarrollen. Artkunskap utgör en grund för att elever ska få möjligheten till att kunna se förändringar som sker i naturen och utveckla förståelse för hållbar utveckling. LÄS MER

 2. 2. Mottagande och arbete med nyanlända elever : Lärarröster om arbetet med nyanlända elever

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Shirin Talabani; [2016]
  Nyckelord :Nyanlända barn; ordinarieklass; studiehandledning; direktplacering; kartläggning;

  Sammanfattning : Sverige är ett mångkulturellt land som varje dag tar emot nyanlända elever. I och med de stora flyktingströmmarna som kommer nu är det väldigt viktigt att de nyanlända eleverna får en så bra skolgång som möjligt. LÄS MER

 3. 3. Elevers användning av IKT– En jämförande studie mellan en elevgrupp i Sverige och en i England

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Louise Elam; Viveca Ahlström; [2014]
  Nyckelord :IKT; sociokulturella teoriperspektiv; högstadiet;

  Sammanfattning : I Sverige likväl som internationellt diskuteras IKT, informations- och kommunikationsteknik och dessanvändning i skolan. Diskussionen handlar främst om användandet av surfplattor och bärbara datorer, idiskussionen hörs politiker, skolledning, lärare eller föräldrar men mera sällan elever. LÄS MER

 4. 4. När skolan konkurrerar om eleverna : två intervjuer om valfrihet, konkurrens och marknadsföring i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Samuel Claesson; [2005]
  Nyckelord :Business studies; Företagsekonomi; Friskolor; Fristående skolor; Marknadsföring; Konkurrens; Konkurrera; Stockholm; Sverigefinska; Storvretsskolan; Profilering; Kommunala skolor; Valfrihet; relationsmarknadsföringsteori; relationsmarknadsföring; relation;

  Sammanfattning : I SLUTET AV 1980-talet och början av 90-talet skedde stora omvälvningar i svensk skolpolitik som fick följder för den lokala skolan. Detta kom att bli införandet av fristående skolor. En nya era i svensk skolpolitik hade börjat. En era där konkurrens mellan skolor skulle bli vardag. LÄS MER