Sökning: "skillnader mellan män och kvinnor av tidsanvändning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skillnader mellan män och kvinnor av tidsanvändning.

  1. 1. Kvinnors upprätthållande av kontakt med vänner : En kvantitativ studie om kvinnor med eller utan hemmavarande barn och hur ofta de träffar eller har telefonkontakt med sina vänner

    Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

    Författare :Julia Lisstrand; Camilla Rispling; [2016]
    Nyckelord :Hemmavarande barn; hushållsarbete; hälsa; kvinnor; Levnadsnivåundersökningen; regressionsanalys; tid; vänskap;

    Sammanfattning : Kvinnor har historiskt sett varit underordnade män och så sent som i början av förra seklet hade de till exempel ingen egen rösträtt eller rätt till högskoleutbildning. Att ansvara för barn och hem ansågs länge vara kvinnors enda funktion. LÄS MER