Sökning: "skillnader mellan olika musikgenrer"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden skillnader mellan olika musikgenrer.

 1. 1. Klassiskt, jazz och lärande : jämförelser mellan två musikgenrer inom pianoundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Sanna Forsgren; [2018]
  Nyckelord :Pedagogik; Piano; Pianopedagogik; Jazz; Klassisk musik;

  Sammanfattning : I detta självständiga arbete har jag undersökt hur pianopedagoger som undervisar i den klassiska genren och i jazzgenren förändrar sin undervisning beroende på vilken genre elevenspelar i. Målet var att se vilka likheter och skillnader som finns i undervisningen samt att fåkunskap om hur jag som pianist och pedagog kan dra nytta av en sådan jämförande studie. LÄS MER

 2. 2. Konsert och fjärilar i magen : En kvalitativ intervjustudie om musikstudenters upplevelser av nervositet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för konstnärliga studier

  Författare :Katarina Aschbacher; [2016]
  Nyckelord :stage fright; psychology of music; phenomenology; experience; concert; performance; nervositet; musikpsykologi; fenomenologi; upplevelse; konsert; prestation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att utforska på vilka sätt musikhögskolestudenter erfar fenomenet nervositet i samband med konserter. För att uppnå syftet ställs följande forskningsfrågor: På vilka sätt erfar musikstudenter nervositet före, under och efter konsert?, Vilka skillnader upplever musikstudenter att det finns mellan olika genrer gällande synen på nervositet?, Vilka faktorer lyfter musikstudenter fram som positiva gällande nervositet? I bakgrundskapitlet beskrivs tidigare forskning om ämnet nervositet gällande; upplevelser av nervositet, skillnader mellan musikgenrer, samt vad det finns för positiva sidor med nervositet. LÄS MER

 3. 3. Let the music be your master hur människor använder och lyssnar på musik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Linnéa Arlid; [2011-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel: Let the music be your master hur människor använder och lyssnar på musikFörfattare: Linnéa ArlidKurs: Examensarbete i Medie- och kommunikationsvetenskap vidinstitutionen för journalistik och masskommunikation, Göteborgsuniversitet.Termin: Vårterminen 2011Handledare: Jenny WiikSidantal: 60 sidorSyfte: Syftet med undersökningen är att undersöka musikanvändning hos Spotifyanvändare utifrån teorier om medieanvändning för att sedan kunna få en djupare förståelse för hur Universal Musics musiktjänst Digster används. LÄS MER

 4. 4. Improvisationsundervisning i olika musikgenrer? - Fyra pedagogers undervisningsmetoder i improvisation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

  Författare :Mikael Gökinan; [2008]
  Nyckelord :method; teaching; folk music; organ; improvisation; metod; pedagoik; blues; jazz; folkmusik; orgel; Musicology; Musikvetenskap; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik; Arts and Architecture; Social Sciences;

  Sammanfattning : Title: Teaching improvisation in different musical genres My curiosity for teaching improvisation in different genres emerged when I started playing with musicians who had another musical background than my own. I wanted to acquire a better understanding of what improvisation means to them and how improvisation is taught in their genre. LÄS MER

 5. 5. En studie i diegetisk och icke-diegetisk musik i Sofia Coppolas långfilmer

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för musikvetenskap

  Författare :Lena Lindahl; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractLena Lindahl:Från barock till post-punk – En studie av diegetisk och icke-diegetisk musik i Sofia Coppolas långfilmer. Uppsala universitet: Institutionen för musikvetenskap, uppsats för 60 p, 2007. LÄS MER