Sökning: "skillnader mellan omvårdnad och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skillnader mellan omvårdnad och omsorg.

 1. 1. "Det lilla som att känna sig trygg är det viktigaste för oss" En kvalitativ studie om omsorgsbegreppets innebörd i förskolans verksamhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Bystedt; Emma Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Begreppsanalys; dialog; förskola; omsorg; omsorgsetik; pedagogens perspektiv;

  Sammanfattning : Vårt syfte med studien är att undersöka hur pedagogerna definierar och förklarar begreppet omsorg och dess roll i förskolans verksamhet. Vi ville även öppna upp för diskussion kring omsorgsbegreppet och på så sätt synliggöra begreppets breda tolkningsområde. I förskolans läroplan (Lpfö 98 rev 2016, s. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad. –I palliativ vård-

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ana Belen Tipán Diaz; Mary Ann Arrobang Diesta; [2014]
  Nyckelord :Palliative care; nursing experience; transcultural nursing; multicultural nursing.; Palliativ vård; sjuksköterskor upplevelser; transkulturell omvårdnad; multikulturell omvårdnad.;

  Sammanfattning : Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken grad sjuksköterskan har förmåga att hantera svårigheter som kan förekomma vid vård av patienter med olika kulturella bakgrunder i palliativ vård. LÄS MER

 3. 3. Att rädda liv och lindra nöd : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av humanitärt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Redin; [2014]
  Nyckelord :humanitarian work; relief work; nurses; experiences; humanitärt arbete; katastrofarbete; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskans roll vid humanitära insatser i kris- och katastrofområden har rötter långt bak i tiden. Intresset för internationellt arbete är stort och sjuksköterskan har en viktig och ansvarsfull uppgift. LÄS MER

 4. 4. Hur skiljer sig ungdomar med hög respektive låg självkänsla i synen på sin framtid? En intervjustudie med 18 högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Brattberg; Jenny Dam; [2012]
  Nyckelord :framtid; möjliga själv; låg självkänsla; hög självkänsla; självvärdering; ungdomars självkänsla; diskrepans; ” Jag tycker jag är”; kvalitativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skillnader mellan ungdomar med låg och hög självkänsla gällande deras drömmar, förväntningar och rädslor inför framtiden, samt diskrepansen mellan dessa framtidsbilder. Intervjuer med utgångspunkt i begreppet ”möjliga själv”, genomfördes med 18 högstadieelever (14-16 år), som hade skattat lägst och högst poäng på självvärderingsformuläret ”Jag tycker jag är”. LÄS MER

 5. 5. Transkulturella möten i vården : Faktorer som påverkar vårdrelationen utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Rupia-Löfberg; Sanaa Youssef; [2011]
  Nyckelord :Transcultural nursing; Cultural competence; Care relationship; Linguistic obstacles; Cultural diversities; Nurse Characteristics; Formal training in cultural competence; Transkulturella omvårdnad; Kulturell kompetens; Vårdrelation; Språkliga hinder; Kulturella skillnader; Sjuksköterskans karaktärsdrag; Utbildning i kulturell kompetens;

  Sammanfattning :  Bakgrund: I ett alltmer mångkulturellt samhälle blir det märkbart hur förutsättningarna för en god hälsa skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Hälso- och sjukvården har som uppgift att främja hälsan hos alla patienter oavsett bakgrund. LÄS MER