Sökning: "skillnader mellan omvårdnad och omsorg"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden skillnader mellan omvårdnad och omsorg.

 1. 1. Sjuksköterskans upplevelser av transkulturell omvårdnad. –I palliativ vård-

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Ana Belen Tipán Diaz; Mary Ann Arrobang Diesta; [2014]
  Nyckelord :Palliative care; nursing experience; transcultural nursing; multicultural nursing.; Palliativ vård; sjuksköterskor upplevelser; transkulturell omvårdnad; multikulturell omvårdnad.;

  Sammanfattning : Sverige har blivit ett mångkulturellt land vilket innebär att sjuksköterskan möter patienter från olika kulturer som är i behov av palliativ vård. Detta gör det viktigt att belysa i vilken grad sjuksköterskan har förmåga att hantera svårigheter som kan förekomma vid vård av patienter med olika kulturella bakgrunder i palliativ vård. LÄS MER

 2. 2. Att rädda liv och lindra nöd : En litteraturöversikt om sjuksköterskors erfarenheter av humanitärt fältarbete

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Christina Redin; [2014]
  Nyckelord :humanitarian work; relief work; nurses; experiences; humanitärt arbete; katastrofarbete; sjuksköterska; upplevelse; erfarenhet;

  Sammanfattning : Bakgrund:Sjuksköterskans roll vid humanitära insatser i kris- och katastrofområden har rötter långt bak i tiden. Intresset för internationellt arbete är stort och sjuksköterskan har en viktig och ansvarsfull uppgift. LÄS MER

 3. 3. Hur skiljer sig ungdomar med hög respektive låg självkänsla i synen på sin framtid? En intervjustudie med 18 högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ellen Brattberg; Jenny Dam; [2012]
  Nyckelord :framtid; möjliga själv; låg självkänsla; hög självkänsla; självvärdering; ungdomars självkänsla; diskrepans; ” Jag tycker jag är”; kvalitativ forskning; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker skillnader mellan ungdomar med låg och hög självkänsla gällande deras drömmar, förväntningar och rädslor inför framtiden, samt diskrepansen mellan dessa framtidsbilder. Intervjuer med utgångspunkt i begreppet ”möjliga själv”, genomfördes med 18 högstadieelever (14-16 år), som hade skattat lägst och högst poäng på självvärderingsformuläret ”Jag tycker jag är”. LÄS MER

 4. 4. Transkulturella möten i vården : Faktorer som påverkar vårdrelationen utifrån ett sjuksköterskeperspektiv

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Evelina Rupia-Löfberg; Sanaa Youssef; [2011]
  Nyckelord :Transcultural nursing; Cultural competence; Care relationship; Linguistic obstacles; Cultural diversities; Nurse Characteristics; Formal training in cultural competence; Transkulturella omvårdnad; Kulturell kompetens; Vårdrelation; Språkliga hinder; Kulturella skillnader; Sjuksköterskans karaktärsdrag; Utbildning i kulturell kompetens;

  Sammanfattning :  Bakgrund: I ett alltmer mångkulturellt samhälle blir det märkbart hur förutsättningarna för en god hälsa skiljer sig mellan olika samhällsgrupper. Hälso- och sjukvården har som uppgift att främja hälsan hos alla patienter oavsett bakgrund. LÄS MER

 5. 5. Är vården redo att möta invandrare : En litteraturstudie som belyser vårdpersonals erfarenheter av mötet med invandrare

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen; Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

  Författare :Maria Eskilsson; Lisa Johansson; [2010]
  Nyckelord :Vårdpersonal; invandrare; erfarenhet; möte;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Forskning, tillgång till läkemedel och ökad kunskap om t ex hygien hos befolkningen har lett till att människor lever längre än tidigare. Möjligheten för människor att röra sig mellan länder och kontinenter har ökat och det leder till en ökad invandring. LÄS MER