Sökning: "skillnader mellan ryska och svenska språk"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skillnader mellan ryska och svenska språk.

 1. 1. Tvåspråkiga barn berättar på ryska och svenska : En explorativ studie om narrativ förmåga hos 6- till 7 åringar

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Alena Olsson; [2014]
  Nyckelord :Bilingualism; narratives; story grammar; Russian; Swedish; speech-language therapy.; Tvåspråkighet; narrativer; story grammar; ryska; svenska; logopedi.;

  Sammanfattning : I dagens mångkulturella samhälle är det många barn som talar två eller flera språk. Det är viktigt att kunna bemöta flerspråkiga barn och ge dem rätt språkligt stöd vid behov. LÄS MER

 2. 2. "Fram" och "tillbaka", "ut" och "in", "bort" och "hem" Omvända riktningsord för samma rörelse i översättningar från ryska till svenska

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Jabob Nolskok; [2013-08-23]
  Nyckelord :kognitiv lingvistik; kontrastiv lingvistik; korpuslingvistik; riktningsadverb; ryska; rörelseverb; svenska; översättning;

  Sammanfattning : Det här är en korpusundersökning av hur riktningsbeskrivningar kan förändras i översättning från ryska till svenska. Det som undersöks är alla förekomster av "gå" och "komma" som står tillsammans med ett riktningsangivande perspektivt adverb. LÄS MER

 3. 3. ”Därför finns det också massor musar…och bara 3 katten…” En studie om grammatiska svårigheter och dess orsaker hos andraspråksinlärare med ryska som modersmål.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Galina Granqvist; [2008]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där en del av landets befolkning har ett annat modersmål än svenska. Kommunikation över språkgränserna har blivit ett naturligt inslag i vårt liv. Vi har idag ett stort antal modersmål som talas och används i hemmen och det språk som talas utanför hemmen är det svenska språket. LÄS MER

 4. 4. Skillnader och likheter mellan det svenska och ryska skolsystemet på grundskolenivå

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Karina Zarieta Jusopova; [2007]
  Nyckelord :skolsystemet; matematik; jämförelse; Ryssland; Sverige;

  Sammanfattning : Undersökningen syftar till att jämföra likheter och skillnader mellan det svenska och det ryska skolsystemet på grundskolenivå. För att uppnå detta syfte har jag bl.a. studerat de två skolsystemen och jämfört olika skoldokument i de båda länderna. LÄS MER