Sökning: "skillnader mellan skolan i sverige och tyskland"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden skillnader mellan skolan i sverige och tyskland.

 1. 1. The Power of Ephemerality : An explorative study on the influence of personality traits in the use of Snapchat and the potential of the app for the music business

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isabella Landström; [2017]
  Nyckelord :Communication; Ephemerality; Media Management; Mobile; Music business; New Media; Social Media Technologies; Snapchat; Young Adults;

  Sammanfattning : In recent years, there has been extended research on the Big Five and social media, especially Facebook. Snapchat, a fast-growing photo-sharing app, has however not been thoroughly researched yet. LÄS MER

 2. 2. Korrigerande i skolan : Hur hanterar lärare det som uppmärksammas som störande föremål i skolan idag? En jämförelse mellan en skola i Sverige och en i Tyskland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lisa Heuser; [2010]
  Nyckelord :störande beteende; korrigerande i klassrummet; svenska skolsystem; tyska skolsystem;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftet är att undersöka vilka metoder lärare på en skola  i Sverige och  på en skola i Tyskland använder sig av för att minska elevens oönskade beteende i skolan. Samtidigt undersöks vilka regler det finns i skollagen i respektive land när det gäller just den aspekten. LÄS MER

 3. 3. Matematikboken och Zahlenreise : En komparativ studie kring matematikundervisningen i Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maren Henrike Wawretzko; [2007]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; Tyskland; Sverige; arbetsformer; förkunskaper; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och ge inblick i skillnader och likheter avseende delar av matematikundervisningen i skolår 3, å ena sidan i en klass vid en grundskola i Linköping i Sverige och å andra sidan i en klass vid en grundskola i Tamm-Hohenstange i Tyskland.Genom kvalitativa djupintervjuer med tre matematiklärare, klassrumsobservationer, en analys av matematikböckerna och andra läromedel samt en styrdokumentsanalys tog jag reda på vilken arbetsform som är vanligast på matematiklektionerna i respektive klass och varför, vilka förkunskaper i matematik eleverna hade i respektive klass i början av skolår 3, vilka förkunskaper de bör ha i matematik i början av skolår 3 enligt gällande styrdokument, vilken matematikbok som används i respektive klass och varför, samt vilka ytterligare läromedel som används utöver matematikboken och varför. LÄS MER