Sökning: "skillnader mellan skolan i sverige och tyskland"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden skillnader mellan skolan i sverige och tyskland.

 1. 1. Roller och ledarskap hos lärare : Tyska studenters upplevelser av lärare i Tyskland och Sverige

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

  Författare :Vide Magnusson; [2020]
  Nyckelord :upplevelse; kvalitativ intervjustudie; roll; lärare; student; ledarskapsstil;

  Sammanfattning : Varje år kommer internationella studenter till Sverige och flest av dessa kommer från Tyskland. Kulturella skillnader kan skapa svårigheter för studenterna och att som lärare kunna ta an olika roller kan förbättra klassrumsmiljön och därigenom förbättra studenternas upplevelse. LÄS MER

 2. 2. The Power of Ephemerality : An explorative study on the influence of personality traits in the use of Snapchat and the potential of the app for the music business

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Isabella Landström; [2017]
  Nyckelord :Communication; Ephemerality; Media Management; Mobile; Music business; New Media; Social Media Technologies; Snapchat; Young Adults;

  Sammanfattning : In recent years, there has been extended research on the Big Five and social media, especially Facebook. Snapchat, a fast-growing photo-sharing app, has however not been thoroughly researched yet. LÄS MER

 3. 3. Korrigerande i skolan : Hur hanterar lärare det som uppmärksammas som störande föremål i skolan idag? En jämförelse mellan en skola i Sverige och en i Tyskland

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

  Författare :Lisa Heuser; [2010]
  Nyckelord :störande beteende; korrigerande i klassrummet; svenska skolsystem; tyska skolsystem;

  Sammanfattning : Uppsatsen syftet är att undersöka vilka metoder lärare på en skola  i Sverige och  på en skola i Tyskland använder sig av för att minska elevens oönskade beteende i skolan. Samtidigt undersöks vilka regler det finns i skollagen i respektive land när det gäller just den aspekten. LÄS MER

 4. 4. Matematikboken och Zahlenreise : En komparativ studie kring matematikundervisningen i Sverige och Tyskland

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Maren Henrike Wawretzko; [2007]
  Nyckelord :Matematik; undervisning; Tyskland; Sverige; arbetsformer; förkunskaper; läromedel;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och ge inblick i skillnader och likheter avseende delar av matematikundervisningen i skolår 3, å ena sidan i en klass vid en grundskola i Linköping i Sverige och å andra sidan i en klass vid en grundskola i Tamm-Hohenstange i Tyskland.Genom kvalitativa djupintervjuer med tre matematiklärare, klassrumsobservationer, en analys av matematikböckerna och andra läromedel samt en styrdokumentsanalys tog jag reda på vilken arbetsform som är vanligast på matematiklektionerna i respektive klass och varför, vilka förkunskaper i matematik eleverna hade i respektive klass i början av skolår 3, vilka förkunskaper de bör ha i matematik i början av skolår 3 enligt gällande styrdokument, vilken matematikbok som används i respektive klass och varför, samt vilka ytterligare läromedel som används utöver matematikboken och varför. LÄS MER