Sökning: "skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade orden skillnader mellan svenska och svenska som andraspråk.

 1. 1. Bedömning av språklig nivå enligt processbarhetsteorin : Hur SVA-elever utvecklar ordföljd mellan SFI och SVA-grund.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Medra Malki; [2022]
  Nyckelord :processbarhetsteorin; ordföljd; svenska som andraspråk; SFI Svenska för invandrare ; SVA-grund.;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker skillnader i användningen av ordföljdsstrukturer hos inlärare på SFI (svenska för invandrare) och grundläggande utbildning i svenska som andraspråk på Komvux, samt om det sker en utveckling av dessa med utgångspunkt i processbarhetsteorin (PT). Materialet består av tolv skriftliga argumenterade texter, därav sex texter från varje kurs som jämförs med varandra. LÄS MER

 2. 2. Stava nya språkljud med nya bokstäver : En studie om hur svenska som andraspråksinlärares stavning påverkas av deras förstaspråk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Cajsa Fransson; [2022]
  Nyckelord :stavning; stavfel; svenska som andraspråk; SFI; fonemuppsättning; transfer;

  Sammanfattning : I denna studie undersöktes andraspråkselevers stavning av svenska konsonanter och vokaler i förhållande till deras förstaspråk. Syftet var att se om det fanns kopplingar mellan felen andraspråkselever gjorde och deras förstaspråk. LÄS MER

 3. 3. Interaktion i klassrummet : En jämförelse mellan en andraspråksklass och en främmandespråksklass

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lawin Ismail-Mustafa; [2022]
  Nyckelord :Interaktion; interaktionsmodeller; affektiva faktorer; språkinlärning; andraspråksklass; främmandespråksklass; svenska som andraspråk; spanska som främmandespråk; målspråksanvändning; modersmålsanvändning;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra interaktionen i en andraspråksklass med interaktionen i en spanska som främmandespråksklass, och att undersöka vilka olika interaktionsmodeller som kan hittas. Studien har utgått ifrån elevernas perspektiv och skiljer sig i detta avseende från tidigare forskning. LÄS MER

 4. 4. Utmaningar och möjligheter vid undervisning av andraspråkselever : – en komparativ studie av Lpo94 och Lgr22utifrån ämnet svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emma Hofström; [2022]
  Nyckelord :Svenska som andraspråk; Lpo94; Lgr22; andraspråk; språkutveckling; språkinlärning; språkbehärskning;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar två läroplaner, Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 1994 och Läroplanen för grundskolan 2022 utifrån ämnet svenska som andraspråk. Syftet med föreliggande studie är att synliggöra och undersöka skillnader och likheter mellan läroplanerna i ämnet svenska som andraspråk, med fokus på deras sätt att uttrycka sig om språkinlärning och förväntad språkbehärskning. LÄS MER

 5. 5. Relationen mellan elevers skriftliga produktion av partikelverb och betyg på nationella provet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Marko Pestic; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : För andraspråksinlärare utgör partikelverb oftast en svårhanterlig ordkategori, dels för att de kan förekomma i både lösa och fasta sammansättningar, dels för att sammansättningarna kan ha såväl regelbundna som oregelbundna lexikala betydelser. Denna studies huvudsakliga syfte är att undersöka relationen mellan andraspråksinlärares användning av partikelverb och deras betyg på den skriftliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk. LÄS MER