Sökning: "skillnader och likheter i nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter i nordiska språk.

 1. 1. De tysta rösterna på operan. En studie om Göteborgsoperan och dess skyltar som språkligt landskap.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :AnnCharlotte Linsten; [2016-09-08]
  Nyckelord :språkliga landskap; kommunikation; skylt; skyltspråk; kategorisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i nordiska språk, 15 hpNS2140 VT 2016Handledare: Maria Löfdahl.... LÄS MER

 2. 2. Att ge förslag, argumentera och presentera : Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Hjelm Rönnlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elevers tolkningar av tre uppmaningsverb för en argumenterande skrivuppgift i gymnasiekursen Svenska 1. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan hur elever på studieförberedande program och yrkesprogram tolkar de tre uppmaningsverben. LÄS MER

 3. 3. Sex och samlevnad i svenskundervisning? : En undersökning om det omstridda kunskapsområdets plats i en svenskämnesdiskurs i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Frida Lust; [2016]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Sex- och samlevnadsundervisning; Svenska; Gymnasieskolan; Kritisk diskursanalys; Svenskämnesdiskurs;

  Sammanfattning : Sex och samlevnad är som kunskapsområde i undervisningen i gymnasieskolan inte helt definierat, och det finns olika föreställningar om hur området bör tillämpas i ämnet svenska på rätt sätt. Syftet med denna studie är att granska vilken bild som ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan målar upp av kunskapsområdet sex och samlevnad. LÄS MER

 4. 4. Utveckling av bestämdhet : En jämförande studie av vuxna andraspråkselevers texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Masus; [2015]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; performansanalys; bestämdhet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en jämförande studie av hur bestämdheten hos vuxna andraspråkselever ser ut och utvecklas i det svenska språket beroende på om eleven har bestämdhet i sitt modersmål eller inte. Materialet består av insamlade elevtexter som har analyserats med hjälp av performansanalys och Monica Axelssons nivåskala. LÄS MER

 5. 5. Gymnasieelevers skriftliga argumentation : En jämförande studie av gymnasieelevers skriftliga argumentation i nationella proven i svenska och svenska som andraspråk 1

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :David Haas; [2014]
  Nyckelord :gymnasieelevers argumentation; skriftlig argumentation; argumentationsanalys; nationella prov; svenska; svenska som andraspråk; bedömningsanvisningar; logik; empiri; språkliga medel;

  Sammanfattning : I föreliggande uppsats studeras hur elever i svenska 1 och svenska som andraspråk 1 på gymnasiet bedriver skriftlig argumentation i nationella proven utifrån aspekterna logik, empiri och språkliga medel. Uppsatsen syfte är dels att få ökad kunskap om likheter och skillnad­er mellan eleverna i svenska och svenska som andraspråks skriftliga argument­a­­tion, dels vad som skiljer elevtexterna med betyget E (godkänt) och F (underkänt) utifrån nämnda aspekter. LÄS MER