Sökning: "skillnader och likheter i nordiska språk"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter i nordiska språk.

 1. 1. "[...], vem vill skriva om en svag liten pojke som alltid grät..." : En studie av hur högstadieelever skriver fram kategorisering och konstruktion av kön i skolan

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Rumeysa Polat; [2019]
  Nyckelord :Elevtextanalys; nationella prov i svenska och svenska som andraspråk; kön; genus; kategorisering; Membership Categorization Analysis MCA .;

  Sammanfattning : Att kategorisera innebär att sortera företeelser i olika kategorier. Syftet med denna studie är att undersöka hur elever i årskurs 9 skriver fram kategorisering och konstruktion av kön utifrån materialets fyra olika röster: elevens egen, lärarens, den allmänna åsiktens och förälderns. LÄS MER

 2. 2. De tysta rösterna på operan. En studie om Göteborgsoperan och dess skyltar som språkligt landskap.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :AnnCharlotte Linsten; [2016-09-08]
  Nyckelord :språkliga landskap; kommunikation; skylt; skyltspråk; kategorisering;

  Sammanfattning : Magisteruppsats i nordiska språk, 15 hpNS2140 VT 2016Handledare: Maria Löfdahl.... LÄS MER

 3. 3. Att ge förslag, argumentera och presentera : Hur tolkar elever på studieförberedande program respektive yrkesprogram instruktionen för en argumenterande skrivuppgift i Svenska 1?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Fanny Hjelm Rönnlund; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna studie behandlar elevers tolkningar av tre uppmaningsverb för en argumenterande skrivuppgift i gymnasiekursen Svenska 1. Syftet med studien är att undersöka skillnader och likheter mellan hur elever på studieförberedande program och yrkesprogram tolkar de tre uppmaningsverben. LÄS MER

 4. 4. Sex och samlevnad i svenskundervisning? : En undersökning om det omstridda kunskapsområdets plats i en svenskämnesdiskurs i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Frida Lust; [2016]
  Nyckelord :Sex och samlevnad; Sex- och samlevnadsundervisning; Svenska; Gymnasieskolan; Kritisk diskursanalys; Svenskämnesdiskurs;

  Sammanfattning : Sex och samlevnad är som kunskapsområde i undervisningen i gymnasieskolan inte helt definierat, och det finns olika föreställningar om hur området bör tillämpas i ämnet svenska på rätt sätt. Syftet med denna studie är att granska vilken bild som ämnesplanerna för svenska i gymnasieskolan målar upp av kunskapsområdet sex och samlevnad. LÄS MER

 5. 5. Utveckling av bestämdhet : En jämförande studie av vuxna andraspråkselevers texter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för nordiska språk

  Författare :Anna Masus; [2015]
  Nyckelord :Andraspråksinlärning; performansanalys; bestämdhet.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är en jämförande studie av hur bestämdheten hos vuxna andraspråkselever ser ut och utvecklas i det svenska språket beroende på om eleven har bestämdhet i sitt modersmål eller inte. Materialet består av insamlade elevtexter som har analyserats med hjälp av performansanalys och Monica Axelssons nivåskala. LÄS MER