Sökning: "skillnader och likheter mellan Europa och afrika"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skillnader och likheter mellan Europa och afrika.

  1. 1. Corporate Social Responsibility : En innehållsanalys av global gruvindustri

    Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

    Författare :Anna Nordlander; Linda Söderström; [2007]
    Nyckelord :Corporate Social Responsibility; CSR; gruvindustri; innehållsanalys; skillnader och likheter;

    Sammanfattning : Datum: 2007-05-31Problem: Vilka skillnader och likheter förekommer det i rapporteringen av Corporate Social Responsibility mellan olika världsdelar?Syfte: Syftet med denna uppsats är att via en innehållsanalys av ett urval av företag inom gruvindustrin, skapa en förståelse för vilka huvudfrågor som företag väljer att inkludera i sin CSR-rapportering på de olika världsdelarna: Afrika, Asien, Europa, Oceanien och Nord- och Sydamerika. I undersökningen önskar vi urskilja de skillnader och likheter som förekommer i CSR-rapportens utformning beroende på dess ursprung. LÄS MER