Sökning: "skillnader och likheter mellan Koranen och Bibeln"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skillnader och likheter mellan Koranen och Bibeln.

  1. 1. Motsättningar i blandäktenskap : en deskriptiv studie av äktenskap mellan personer med olika religiös och kulturell bakgrund

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

    Författare :Ilnaz Garshasbi; [2009]
    Nyckelord :blandäktenskap; kulturkrockar; äktenskap; muslim i Sverige; islam och kristendom; kulturmöten; kulturskillnader; kulturarv;

    Sammanfattning : Kan kärleken övervinna religionen? Min frågeställning har varit: Kan blandäktenskap fungera trots de olika motsättningarna som finns mellan olika religioner och kulturer? Den metod jag har använt mig av är kvalitativ metod, främst fenomenografisk metod baserad på intervjuer. Själva tillvägagångssättet har skilt sig åt eftersom jag använt mig av olika typer av material såsom litteratur, Internet och heliga skrifter. LÄS MER