Sökning: "skillnader och likheter mellan olika pedagogiska inriktningarna"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter mellan olika pedagogiska inriktningarna.

 1. 1. Musikundervisning i förskolan : En studie om musikundervisning i Montessori- och Reggio Emilia inspirerade förskolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Elina Carlson; [2019]
  Nyckelord :Montessori; Music education; Perception; Phenomenography; Reggio Emilia; Fenomenografi; Montessori; Musikundervisning; Reggio Emilia; Uppfattningar;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra med kunskap om hur förskollärare från Montessoriförskolor och Reggio Emilia inspirerade förskolor uppfattar och arbetar med musikundervisning, samt att bidra med kunskap om musikens utrymme och betydelse inom de olika pedagogiska inriktningarna. Genom att jämföra dessa och upptäcka likheter och skillnader vill jag synliggöra olika pedagogiska infallsvinklar och få en variation i synsätt gällande uppfattningar och metoder i musikundervisningen. LÄS MER

 2. 2. Språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskolan : En jämförelse av det pedagogiska arbetet med barns språkutveckling i Montessori- respektive Waldorfförskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Pedagogik

  Författare :Saskia Baum; [2019]
  Nyckelord :Language Development; Montessori pedagogy; pedagogical strategies; preschool; Waldorf pedagogy; Förskola; Montessoripedagogik; Pedagogiska strategier; språkutveckling; Waldorfpedagogik;

  Sammanfattning : Språkutvecklingen hos barn har fångat en nyfikenhet hos mig under min studietid och hur det vardagliga arbetet kan utveckla barnens språkutveckling. Ett intresse för olika pedagogiska inriktningar har vuxit fram och vilka strategier som används inom dessa för att stimuleras den verbala språkutvecklingen. LÄS MER

 3. 3. Bild och skapande i förskolan : Pedagogers tankar om bild och skapande inom inriktningarna Montessori, Reggio Emilia och Waldorf

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap; Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Therese Almström; Rosmarie Hallman; [2015]
  Nyckelord :Utveckling; pedagogik; estetisk verksamhet;

  Sammanfattning : Från att det bara funnits en ”traditionell” pedagogisk barnsyn finns det idag flera olika pedagogiska profiler, exempelvis Waldorfpedagogik, Montessoripedagogik och Reggio Emiliapedagogik. Vi har i vår studie valt att undersöka dessa pedagogiska verksamheter gällande deras arbete med bild och skapande. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers syn på och arbete med barns inflytande i förskolan : Skillnader och likheter mellan Montessori - och Reggio Emilia pedagogiken

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Maria Midkvist; Emma Pettersson; [2013]
  Nyckelord :Inflytande; demokrati; förskola; Reggio Emilia; Montessori;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen har varit att ta reda på vilken syn pedagogerna har på barns inflytande samt hur förskolorna jobbar med barns inflytande. Vi ville även se om det fanns några tydliga likheter och/eller skillnader mellan de olika pedagogiska inriktningarna. LÄS MER

 5. 5. Ett rum för lärande - En studie över den fysiska miljöns utformning inom waldorf- och montessoripedagogiken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Paulina Reimers; Emma Svensson; [2011]
  Nyckelord :Inlärningsmiljö; Inlärning; fysisk klassrumsmiljö; Montessori; Waldorf;

  Sammanfattning : Sammanfattning Varje dag när barn kommer till skolan så möter de inte bara sina klasskamrater och lärare, utan de gör också ett möte med sin fysiska miljö, vilken till största delen är planerad och utformad av oss pedagoger som är verksamma där. Eleverna tillbringar en stor del av sin tid i en miljö som de kan påverka i ringa omfattning men som vi är övertygade om har en stor betydelse för deras syn på lärande och utbildning. LÄS MER