Sökning: "skillnader och likheter mellan sverige och filippinerna"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skillnader och likheter mellan sverige och filippinerna.

  1. 1. Läroplanens roll i ett internationellt perspektiv - en jämförande studie kring läroplaner för förskolan i Sverige och Filippinerna

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

    Författare :Jennifer de Guzman Lauritzson; [2011]
    Nyckelord :Curriculum; Filippinerna; förskola; läroplan; läroplansteori;

    Sammanfattning : Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur läroplanerna för förskolan ser ut och är uppbyggda i Filippinerna och Sverige samt hur de omsätts i den dagliga verksamheten. Pedagogiska filosofier och tidigare forskning har legat som grund för analyserna av läroplanerna ur olika synvinklar. LÄS MER