Sökning: "skillnader och likheter mellan tyskland och sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade orden skillnader och likheter mellan tyskland och sverige.

 1. 1. Olika bolagsstyrningsmekanismers påverkan på miljömässiga och finansiella prestationer : En jämförande studie mellan Sverige, Tyskland och Frankrike

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Simon Gustafsson; Sofia Hultberg; [2022]
  Nyckelord :Corporate governance mechanisms; Women on boards; Independence in boards; Sustainability incentives; Institutional ownership; Sustainability committee; Environmental performance; Carbon emissions; Environmental pillar score; Financial performance; Bolagsstyrningsmekanismer; Kvinnor i styrelse; Oberoende styrelse; Hållbarhetsincitament; Institutionellt ägande; Hållbarhetskommitté; Miljömässiga prestationer; Koldioxidutsläpp; Miljödelen i ESG; Finansiella prestationer; ROA; ROE;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den globala uppvärmningen är en av vår tids stora utmaningar. Företagen står för en stor del av utsläppen och därav är det av vikt hur företagen styrs framåt, då styrningen påverkar företagens miljöarbete. LÄS MER

 2. 2. Tränares syn på samspelet mellan barn och tränare : en jämförande studie av tränare i Sverige och Tyskland

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Gunnar Gräsbeck; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med det här arbetet är att undersöka tyska och svenska tränares syn på samspelet mellan barn och tränare inom ramen för föreningsidrott för barn, samt synliggöra eventuella likheter och skillnader mellan tränarnas syn på detta samspel. Studien utgår ifrån följande frågeställningar: Hur beskriver tyska och svenska tränare samspelet mellan tränare och barn inom ramen för föreningsidrott för barn? Vilka likheter och skillnader mellan tyska och svenska tränares åsikter framträder? Metod Studien använder sig av intervju som kvalitativ metod för att samla in data och besvara syfte och frågeställningar. LÄS MER

 3. 3. Herbicidresistenssituationen i Europa : ogräs, historia och verkningsmekanismer

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Crop Production Ecology

  Författare :Emma Brihall; [2020]
  Nyckelord :Europa; herbicider; herbicidresistens; ogräs; verkningsmekanismer;

  Sammanfattning : Världens befolkning ökar och mer mat måste kunna produceras i framtiden. För att uppnå detta mål har lantbrukare sen andravärldskriget använt sig av herbicider för att öka kvalitet och avkastning på sina skördar. Detta har använts obekymrat och nya herbicider och verkningsmekanismer har utvecklats fram till 80-talet. LÄS MER

 4. 4. Gör om, gör bättre - En systematisk litteraturöversikt som behandlar det preventiva arbetet mot våldsbejakande extremism i Europa och hur det kan appliceras i Sverige

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Louise Grönberg; Sabina Rundlöf; [2020]
  Nyckelord :Europa; Extremism; Integration; Terrorism; Prevention;

  Sammanfattning : Denna litteraturöversikt är en kandidatuppsats i kriminologi med syfte att undersöka de preventiva åtgärder som finns mot våldsbejakande extremism i Europa. Studien är baserad på befintlig och relevant forskning från Danmark, Nederländerna, Spanien, England, Tyskland och Italien för att på så sätt möjliggöra att rekommendationer kan ges för hur Sveriges framtida arbete ska se ut. LÄS MER

 5. 5. Prionsjukdomar med fokus på likheter och skillnader mellan scrapie och nor98

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Leo Krantz; [2019]
  Nyckelord :scrapie; nor98; prionsjukdomar; nervcell; encefalopati;

  Sammanfattning : Prionsjukdomar är en grupp neurodegenerativa sjukdomar som drabbar både djur och människor. Hos djur finns sjukdomar som bovin spongiform encefalopati (BSE), chronic wasting disease, scrapie och nor98. Sjukdomarna orsakar stor skada, bl.a. LÄS MER