Sökning: "skillnader redovisning kreativ"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skillnader redovisning kreativ.

 1. 1. Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar : En studie om resultatmanipulation i svenska företag vid nyemission

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikaela Kindberg; Nadine Nimer; [2018]
  Nyckelord :Accrual-Based Earnings Management; Seasoned Equity Offerings; Creative Accounting; Opportunistic behaviour; Information asymmetry; Accounting Theory; Investors; Tax Law; Earnings Management genom Oförklarliga Periodiseringar; Nyemission; Kreativ Redovisning; Opportunistiskt Beteende; Informationsassymmetri; Redovisningsteori; Investerare; Skattelagstiftning;

  Sammanfattning : I tidigare studier har det framkommit att amerikanska företag manipulerar sina finansiella räkenskaper inför en nyemission med hjälp av Earnings Management genom oförklarliga periodiseringar. Detta görs i syfte att reflektera en bättre bild av företagets finansiella ställning gentemot hur det i verkligheten ser ut. LÄS MER

 2. 2. Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Philip Themner; Kristoffer Chiem; Samuel Malmström; [2015]
  Nyckelord :Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Kartläggning av redovisningsmanipulation: En litteraturgenomgång Seminariedatum: 16/01 2015 Ämne/kurs FEKH69, Examensarbete kandidatnivå i redovisning, 15hp Författare: Chiem, K., Malmström, S., & Themner, P. LÄS MER

 3. 3. Upptäcka vinstmanipulering med Den Modifierade Jonesmodellen : En studie på Stockholmsbörsens Mid cap lista

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Adam Strand; Kristoffer Edhborg; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka ifall vinstmanipulering förekommer bland företagen på Nasdaq OMX Nordic samt att analysera ifall att VD-byte är kopplat till detta fenomen. Metod: Studien har använt sig av Den Modifierade Jonesmodellen som är en periodiseringsbaserad modell för vinstmanipulering. LÄS MER

 4. 4. Big Bath Accouning -En studie om förekomsten av Big Bath Accounting på OMX Stockholmsbörsens Large Cap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Wadhwa; [2011-06-15]
  Nyckelord :Avsättningar; Big Bath Accounting; Kreativ redovisning;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att undersöka om det finns statistiska samband mellan avsättningar ochnytillträdd VD samt avsättningar och negativt resultat, och därmed undersöka om Big BathAccounting förekommer på OMX Stockholmsbörsens Large Cap.Teori: Litteraturgenomgången består av erkända teorier såsom agentteorin ochintressentmodellen. LÄS MER

 5. 5. Förekomst av kreativ bokföring : används stålbad vid nedskrivning av goodwill?

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Nils Lindqvist; Elin Sjöberg; [2010]
  Nyckelord :Kreativ bokföring; stålbad; goodwill; nedskrivning; big bath; smoothing; IFRS 3; IAS 36; ekonomi; redovisning;

  Sammanfattning : SammanfattningDen internationella redovisningen har genomgått stora förändringar under de senaste åren. Allt fler länder i världen använder sig numera av International Financial Reporting Standards (IFRS). Alla noterade företag inom EU måste tillämpa IFRS från och med 2005. LÄS MER