Sökning: "skillnader svenska arabiska"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden skillnader svenska arabiska.

 1. 1. Arabisktalande ensamkommande ungdomars uppfattning om att läsa tre språk samtidigt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Sabreen Alghoul; [2018]
  Nyckelord :Språkinlärning; modersmål arabiska;

  Sammanfattning : Detta är en studie som kan bidra till att öka förståelsen om ensamkommande arabisktalande ungdomar när de läser olika språk samtidigt, svenska, engelska och arabiska som modersmål. Studiens syfte är att undersöka fyra ensamkommande arabisktalande ungdomar som läser på språkintroduktion för att ta reda på deras tankar och erfarenheter samt att undersöka om modersmålet har någon roll i deras språkinlärning av andra och tredje språk. LÄS MER

 2. 2. Arabiskans påverkan på svenskan i skrift

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Marika Andersson; [2016-07-11]
  Nyckelord :arabiska; andraspråksinlärning; skriftspråk; modersmålets struktur; transfer; svenska;

  Sammanfattning : SSA 136, Uppsats, 15 hpSvenska som andraspråkVT- 2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 3. 3. ”Om jag förlorar mitt modersmål, förlorar jag en del av min identitet” : En studie om orsaker till att elever väljer att läsa eller avstå från arabiska som modersmål i den svenska skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ghazi Shabo Nael; [2016]
  Nyckelord :Modersmål; arabiska; modersmålsundervisning; attityd;

  Sammanfattning : I studien undersöks i vilken omfattning elever med arabiska som modersmål på en högstadieskola i Mellansverige har valt att läsa arabiska som modersmål, samt hur de motiverar sitt val att delta eller avstå från att delta i undervisningen i arabiska som modersmål. Studien är genomförd med en kvantitativ metod i form av enkäter samt en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Multietniskt ungdomsspråk - En studie av ungdomsspråk i en gymnasieskola

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Göteborgs universitet / Lärarutbildningsnämnden

  Författare :Michella Chamun; [2015-06-30]
  Nyckelord :Etnicitet; identitet; multietniskt ungdomsspråk; könsskillnader;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka användandet av multietniskt ungdomsspråk och se på vilket sätt detskiljer sig från svenska som är normerande i skolan.Genomförandet har skett genom kvalitativ metod i form av observationsstudier samt intervjuer med lärare ochelever på en högstadieskola i Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Moderskap och uppfostran - En kvalitativ studie om mammornas barnuppfostran från tre olika etniska perspektiv, det kurdiska, arabiska och etniskt svenska.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Semira Hussain; [2014-01-03]
  Nyckelord :Moderskap; Socialisation; Kultur; Etnicitet;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte var att få ökad kunskap om relationen mellan etnicitet, moderskap och uppfostran. Frågeställningarna var: Vilken är mammornas bild av den ideala modern? Vad uppfattar mammor påverkar dem i deras mammaroll? Vilken betydelse ges etnicitet i relation till moderskap och barnuppfostran? Vad har mammorna gemensamt och vad skiljer dem åt?Studien baserades på fyra fokusgrupper med mammor från tre olika etniska bakgrunder. LÄS MER