Sökning: "skillnader världsreligionerna"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden skillnader världsreligionerna.

 1. 1. ”Kristendomen och de andra världsreligionerna” : En jämförande studie av kursplanerna för religionskunskap i Sverige, Finland och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Christoffer Lööf Ljunglund; [2015]
  Nyckelord :religionskunskap; kursplaner; kristendom; pluralism; Sverige; Finland; Norge;

  Sammanfattning : Denna uppsats tar sitt avstamp i de nya svenska kursplanerna för religionskunskap som trädde i kraft år 2011. Här fick kristendomen behålla sin särställning gentemot de andra världsreligionerna trots att skolverkets förslag såg annorlunda ut. LÄS MER

 2. 2. Religionsbokens utveckling från 1950-talet till 2000-talet : En jämförande analys av två religionsböcker från svenska skolans undervisningsmaterial

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

  Författare :Maria Sundberg; [2012]
  Nyckelord :religion; läromedel; värderande analys; kristen synvinkel; värderingar i läroböcker.;

  Sammanfattning : Denna uppsats är skriven i syfte att genom en värderande textanalys undersöka likheter och skillnader mellan två av svenska skolans läroböcker i religion. Erland EhnmarksVärldsreligionerna från 1955 samt Söka Svar från 2009, av Leif Eriksson, Malin Mattsson Flenngård och Uriel Hedengren. LÄS MER

 3. 3. Religionsämnet i ett lärarperspektiv : En jämförande analys mellan några svenska och engelska religionslärares syn på sitt ämne och dess utformning

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för utbildning, kultur och medier

  Författare :Katrin Larsson; [2010]
  Nyckelord :England; Sverige; religionskunskap; kvalitativa intervjuer; lärare;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet har varit att genomföra en jämförande analys mellan några religionslärares syn på sitt ämne och dess utformning i Sverige och England - vilket är bidrag till forskning om hur lärare ser på sitt undervisningsämne som är ett relativt outforskat fält. Metoden jag har använt mig av är kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fyra religionslärare, två i vardera land. LÄS MER

 4. 4. Några lärares didaktiska val av religioner

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Maria Åkesson; [2009]
  Nyckelord :Didaktik; Religion;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syftet med detta arbete har varit att genom en kvalitativ studie intervjua några verksamma religionskunskapslärare och genom detta undersöka deras didaktiska val i sin religionsundervisning. Fokus i uppsatsen ligger på valet av religioner som lärarna väljer att undervisa om i sin religionsundervisning, och detta i enighet med olika gällande styrdokument och pedagogens tolkning av dessa. LÄS MER

 5. 5. Likvärdig kunskap i skolan? : en intervjustudie av lärares undervisningsinnehåll i religionskunskap i grundskolans årskurs sju till nio

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Ämnesavdelningen för kultur- och religionsvetenskap

  Författare :Sofie Lennman; [2009]
  Nyckelord :religionsdidaktik; stoffurval; förkunskaper; likvärdig kunskap; grundskola; gymnasieskola; lärare; kursplan;

  Sammanfattning : Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika skolor i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet från olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet. LÄS MER