Sökning: "skivkontrakt mall"

Hittade 1 uppsats innehållade orden skivkontrakt mall.

  1. 1. Fonogramsavtalet : Hur fonogramsavtalets standard har bildats och spridigts inom musikbranschen

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Kalmar/Handelshögskolan BBS

    Författare :Jens Eklinder Frick; [2008]
    Nyckelord :fonogramavtal; skivkontrakt; musikindustrin; musikbranschen; institutionalism;

    Sammanfattning : Fonogramsavtalet är ett avtal som sluts mellan en artist och ett skivbolag där artisten överlåter exploateringsrätten till sitt framförande till skivbolaget för en ersättning. Detta avtal grundar sig på de rättigheter som upphovsrättslagen ger en artist och på avtalsrätt, men hur dessa avtal bör utformas i praktiken är till stor del upp till de båda parterna (Stannow, Åkerberg, Hillerström 2002). LÄS MER