Sökning: "skogsåtgärder"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade ordet skogsåtgärder.

 1. 1. Undersökning gällande rådgivning kring markberedning till skogsägare i Västsverige

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Emil Bryntorp; [2020]
  Nyckelord :föryngring; återbeskogning; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : I brukandet av skogsmarken ingår föryngringsavverkning som en del i processen. Enligt svensk lag är man skyldig att på ett tillfredsställande sätt återbeskoga den avverkade arealen. Markberedning är en åtgärd som syftar till att förbättra etableringen och tillväxten hos plantan/fröet. LÄS MER

 2. 2. Identifiera löv i skogar – Att lära en dator känna igen löv med ImageAI

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :My Nordqvist; [2019]
  Nyckelord :SCA; Machine learning; Neural networks; Deep learning; Forest classification; Leaf; Orthophoto; Python; TensorFlow; ImageAI; SCA; Maskininlärning; Neurala nätverk; Djuplärning; Klassificering av skog; Löv; Ortofoton; Python; TensorFlow; ImageAI;

  Sammanfattning : A current field of research today is machine learning because it can simplify everyday life for human beings. A functioning system that has learned specific tasks can make it easier for companies in both cost and time. A company who want to use machine learning is SCA, who owns and manages forests to produce products. LÄS MER

 3. 3. ”Helikopterperspektiv” i arbetet mot allvarliga körskador : en kvalitativ studie om arbetet mot allvarliga körskadorhos Svenska kyrkans skogscertifieringenligt ”lärande organisation”

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Ricarda Schultz; [2019]
  Nyckelord :allvarliga körskador; den femte disciplinen; den lärande organisationen; entreprenörskap; organisationsstruktur; skogscertifiering; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : Markskador,så kallade allvarliga körskador,i samband med skogsåtgärdersomgallring, slutavverkning och markberedningär ett allmänt och känt problem.Allvarliga körskador kan innebära grav påverkan på miljön, exempelvis urlakning av giftiga ämnen som kvicksilver i vattendragdär de utgör stor risk för människors hälsa. LÄS MER

 4. 4. Enkätundersökning om markägares intresse av skogsbruk på öar i Uppland

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Oscar Holmgren; [2019]
  Nyckelord :skärgård; skogsåtgärder; naturvård;

  Sammanfattning : This degree project comprises a study of the conditions for forest owners on islands in the Grönö archipelago in northern Uppland in Sweden. The land on the islands is owned partly by private landowners, the company BillerudKorsnäs and the Grönö village community. This adds up to a total of 15 landowners. LÄS MER

 5. 5. Tätortsnära skog i Norrköpings kommun - Intressenters syn på skogens skötsel

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Göran Edström; [2016]
  Nyckelord :urban woodlands; forestry; nature; municipal; forestry measures; tätortsnära skog; skogsbruk; naturen; kommun; skogsåtgärder;

  Sammanfattning : De tätortsnära skogarna är en viktig resurs för samhället. Flera studier visar på att den kan ha positiva effekter, både på den psykiska och fysiska hälsan vid människors vistelser i naturen. LÄS MER