Sökning: "skogsbilväg"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet skogsbilväg.

  1. 1. Påverkas geometriska krav på skogsbilvägar om ST-fordon införs?

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

    Författare :Adam Larsson; [2016]
    Nyckelord :Forestry; Road; Curves; Transportation productivity; Forest road; Skogsbruk; Vägar; Kurvor; Transport effektivitet; Skogsbilväg;

    Sammanfattning : The purpose of this thesis is to find out if it is possible to introduce a higher gross weight of trucks, from the current 64 tonnes to 74 tonnes. It would mean that the Swedish transportation would be more efficient and it would strengthen the Swedish business sector 's international competitiveness and also support the continued productivity, thus an efficient forest infrastructure is the key to obtain this. LÄS MER

  2. 2. Framtidens påverkan på transport- och hanteringskostnader vid försörjning av skogsbränsle till kraftvärmeverk

    Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

    Författare :Johan Rowell; [2015]
    Nyckelord :skogsbränsle; transporter; råvaruanskaffning; bioenergi och framtidsscenarier; forest fuel; transportation; supply; biofuel and scenarios;

    Sammanfattning : Vattenfall planerar att år 2020 bygga ett nytt kraftvärmeverk i Uppsala. Bränsleförbrukningen planeras att årligen uppgå till 650 GWh skogsbränsle. Tre realistiska alternativ för försörjning av skogsbränsle identifierades: 1. Lokala direktköp med lastbil från skogsbilväg direkt till anläggning, 2. LÄS MER

  3. 3. Kostnadsjämförelse för tillgänglighet under förfallsperioder genom tjälsäkring av skogsbilväg eller CTI-utrustade virkesbilar

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Författare :Simon Viklund; [2015]
    Nyckelord :tjällossning; rundvirkestransport; vägstandard; bärighet; skogsbilväg;

    Sammanfattning : Kraven på jämna leveranser av rätt råvara i rätt tid ökar ständigt inom svensk skogsindustri. För att säkerställa virkesleveranserna krävs bäriga skogsbilvägar. Detta är ofta ett problem under förfallsperioder, så som vid tjällossning och regniga höstperioder. LÄS MER

  4. 4. Effekt av grusmängd och vältning för spårbildning på grusväg

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

    Författare :Oscar Gustafsson; [2015]
    Nyckelord :GPR; skogsbilväg; virkesbil; FWD; roadscanner; forest road; timber truck;

    Sammanfattning : Nybyggnation och underhåll av skogsbilvägar medför stora kostnader för skogsbruket. Georadar (GPR) är en teknik som kan användas för att läsa av en vägs struktur vilket ger ett möjligt tillvägagångssätt för att reducera kostnader vid upprustning av vägar. LÄS MER

  5. 5. Uppföljning av system för vägentreprenörer i skogen

    Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

    Författare :Mats Leppälampi; [2013]
    Nyckelord :planering; processarbete; skogsbilväg;

    Sammanfattning : Holmen Skog is one of the largest forestry companies in Scandinavia and they depend heavily on a large network of forest roads for production and logistics in connection to their forestry operations. The company recently introduced a new system for planning of road management. LÄS MER