Sökning: "skogsbrand"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet skogsbrand.

 1. 1. GIS-based crisis communication : A platform for authorities to communicate with the public during wildfire

  Master-uppsats, KTH/Geoinformatik; KTH/Geoinformatik

  Författare :Felix Althén Bergman; Evelina Östblom; [2019]
  Nyckelord :GIS; crisis communication; forest fire; Google Earth Engine; data management;

  Sammanfattning : Today, people are used to having technology as a constant aid. This also sets expectations that information should always be available. LÄS MER

 2. 2. I brändernas fotspår : En studie om lokalmediers krisrapportering i samband med skogsbränderna i Ljusdal 2018

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Alok Sedell; Ibraheem Alsalman; [2018]
  Nyckelord :Skogsbrand; krisrapportering; innehållsanalys; narrativ teori; medielogik.;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Med vår studie vill vi undersöka medierapporteringen från sommarens skogsbränder i Ljusdal 2018 som var de största i Sverige i modern tid. Närmare bestämt vill vi undersöka de lokala mediernas nyhetsrapportering eftersom det just är de lokala redaktionerna som är först på plats och därmed står inför det viktiga men försvårande arbetet att identifiera och rapportera om extrema händelser under stor tidspress. LÄS MER

 3. 3. Är uteblivna bränder i skogslandskapet en bidragande orsak till igenväxning av myrmarker?

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Martin Hederskog; [2018]
  Nyckelord :skogsbrand; myr; trädmortalitet; plantetablering; forest fire; mire; tree mortality; plant recruitment;

  Sammanfattning : Traditionellt har myrar ansetts vara stabila ekosystem med långsamma förändringar av vegetationen över tid. De senaste decennierna har dock förändringar på öppna myrar uppmärksammats allt oftare. Inväxningen av träd på myrmark sker i hela landet och är som snabbast i de södra delarna. LÄS MER

 4. 4. Glödbrandens effekter på trädrötter : ett modellförsök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Linda Bertholdsson; Sanna-Maja Breiman Wistbacka; [2018]
  Nyckelord :glödbrand; torv; rotpåverkan; fuktkvot; torrvikt;

  Sammanfattning : Skogsbrand var tidigare ett allmänt inslag i de svenska skogarna och idag används elden i naturvårdsarbetet. För att förstå dess effekter på trädmortalitet har ett flertal studier genomförts där man har tittat på trädens försvar mot brand. LÄS MER

 5. 5. Från skogsbrand till turism : en studie om besöksnäringen efter skogsbranden i Västmanland 2014

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Tilda Magnusson; [2018]
  Nyckelord :hälleskogsbrännan; skogsbrand; landsbygdsutveckling; turism; platsidentitet;

  Sammanfattning : Idag sätter klimatförändringar allt större avtryck i Sverige. Perioden för förhöjd brandrisk har förlängts, vilket har skapat förutsättningar för att allt större skogsbränder kan bli aktuella i Sverige. Sommaren 2014 ägde den största skogsbranden i svensk nutidshistoria rum i Västmanland. LÄS MER