Sökning: "skogsbruk"

Visar resultat 1 - 5 av 490 uppsatser innehållade ordet skogsbruk.

 1. 1. Skogsbruksskador på fossil åkermark : fältinventering av beviljade föryngringsavverkningar i Kristianstad kommun, Skåne

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för naturvetenskap

  Författare :Anton Neuwirth; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; skogsbruk; föryngringsavverkning; fossil åkermark;

  Sammanfattning : Detta examensarbete tar sin utgångspunkt i de beslut som beviljades för föryngringsavverkning med områden av fossil åkermark av Länsstyrelsen Skåne under 2018. En föryngringsavverkning får inte göras utan att man tar hänsyn till natur, forn- och kulturlämningar samt friluftsliv. LÄS MER

 2. 2. Tallsåddens potential för återbeskogning av marker med tjocka humustäcken eller torv i norra Sverige

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Torben Svensson; [2021]
  Nyckelord :Pinus sylvestris; skogsföryngring; skogssådd; sådd; tall; torvmark; torvtäckt mark; våt fastmark; återbeskogning; Peat covered soil; peatland; Pinus sylvestris; reforestation; Scots pine; sowing; wet mineral soil;

  Sammanfattning : Kostnaden för frösådd är oftast lägre än för plantering och lyckade sådder ger vanligen återväxt med högre stamantal. I praktiskt skogsbruk tillämpas skogssådd inte på alla marker där åtgärden kunde vara ett realistiskt alternativ. Särskilt stor är tvekan att så på marker med tjocka humustäcken. LÄS MER

 3. 3. Vedlevande skalbaggar och andra naturvärden i brukad bokskog - En fallstudie av Tingvallaravinen i Skåne

  Master-uppsats, Lunds universitet/Examensarbeten i biologi

  Författare :Amanda Björk; [2021]
  Nyckelord :Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Nature is in many ways crucial for human survival. However, due to human activity and exploitation, unique species and habitats are at risk of extinction. The forest is one habitat that has been deeply afflicted. A massive loss of forests worldwide due to intense forestry has led to a defeat of biodiversity. LÄS MER

 4. 4. Plantering av skog på jordbruksmark i Sverige och dess påverkan på biologisk mångfald

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Tom Brilioth; [2021]
  Nyckelord :Biodiversity; land use change; agriculture; forestry; reforestation; literature review; GIS; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : The environmental effects, not least on biodiversity, of land use and land use change provide major challenges when sustainability goals are to be met along with demand for production and other ecosystem services. Here I systematically review literature on one major land use change, from agriculture to forest, and the implications for biodiversity. LÄS MER

 5. 5. När lämningarna går skilda vägar : Skillnader i hänsyn inom skogsbruket mellan fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar gällande färdvägar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jimmy Olsson; [2021]
  Nyckelord :Landskapsvetenskap; fornlämningar; övrig kulturhistoriska lämningar; kulturstubbar; färdväg; skogsbruk; körskador;

  Sammanfattning : I våra Svenska skogar finns ett stort kulturarv i form av fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar. Lagen skyddar de båda klassificeringarna, men där fornlämningar har ett starkare lagskydd än övriga kulturhistoriska lämningar. LÄS MER