Sökning: "skogsfång"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet skogsfång.

  1. 1. Onyttiga servitut i Fastighetsregistret : En studie om dagens hantering och förslag på framtida lagstiftning

    Kandidat-uppsats, Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

    Författare :Therese Lövgren; Maria Stattin; [2013]
    Nyckelord :Useless easements; Real Property Register; National Land Survey; cadastral procedure; Swedish Land Code; Real Property Formation Act; agreement easement; land registration authority; Onyttiga servitut; Fastighetsregistret; Lantmäteriet; avtalsservitut; förrättning; Jordabalken; Fastighetsbildningslagen; Inskrivningsmyndigheten;

    Sammanfattning : Servitut som inte uppfyller något ändamål eller inte använts under väldigt lång tid kallas onyttiga servitut. Ett onyttigt servitut försvinner inte automatiskt från Fastighetsregistret utan kvarstår och skapar en onödig belastning. LÄS MER