Sökning: "skogsskötsel"

Visar resultat 1 - 5 av 111 uppsatser innehållade ordet skogsskötsel.

 1. 1. Identification of restoration hotspots in landscape-scale green infrastructure planning based on model-predicted connectivity forest

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Xiaoming Wang; [2023]
  Nyckelord :boreal forest; conservation; restoration; connectivity; green infrastructure; GIS; Sweden; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Boreal forest landscapes have undergone severe anthropogenic fragmentation and their enormous values concerning, e.g., ecosystem service, biodiversity and culture are hazarded. LÄS MER

 2. 2. How does an adaptation of forest management to storm damage risk affect indicators for sustainable forestry? : an analysis with Heureka PlanWise in a future with an increased risk of storm damages to forests

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Forest Resource Management

  Författare :Linnea Larsson; [2022]
  Nyckelord :changing climate; decision support system; forest damage; forest management; storm; trade-off; ; wind;

  Sammanfattning : With a changing climate, the risk for damage to the forest will increase. In Sweden, large storm damages have been more common under the 20th century and are also the damaging event that has resulted in the largest damages in Europe. LÄS MER

 3. 3. Omställning till hyggesfritt skogsbruk – föryngring i skog som ställts om från trakthyggesbruk till blädningsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Ida Pontén; Ludvig Renell; [2022]
  Nyckelord :plantetablering; omföring; markstörning;

  Sammanfattning : Skogsstyrelsen har fått uppdraget att öka kunskapen och användandet av hyggesfria metoder i det svenska skogsbruket. För att hyggesfri skogsskötsel ska kunna bli vanligare behöver skog som tidigare skötts med trakthyggesbruk istället börja skötas med hyggesfria metoder. LÄS MER

 4. 4. Kunskapsspridning längs en vandringsled i Skinnskattebergs kommun – enkätstudie och kunskapsanalys om svenskt skogsbruk

  Kandidat-uppsats, SLU/School for Forest Management

  Författare :Viktor Eriksson; Gustav Henriksson; [2022]
  Nyckelord :kunskapsnivå; skogsskötsel; ålder;

  Sammanfattning : Den svenska skogen har en potential att bidra med lösningar för framtiden. För att möta framtida behov har regeringen beslutat om ett nationellt skogsprogram med fem fokusområden. LÄS MER

 5. 5. Vombskogen, Skåne : -En litterär och praktisk studie i skogsskötsel för tillgängligt friluftsliv i Vombskogen.

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Laura Kofoed Olsson; [2022]
  Nyckelord :Outdoor activity; recreation; continuous cover forest management; biodiversity; Friluftsliv; rekreation; hyggesfritt skogsbruk; biologisk mångfald;

  Sammanfattning : .... LÄS MER