Sökning: "skogsvårdslag"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet skogsvårdslag.

 1. 1. Skyddszoner intill naturskydd i skogsmark- en angränsande fråga

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Ylva Larsson Rosander; Vendela Björkman; [2021]
  Nyckelord :Skyddszon; natura-råd; hänsynsbeslut; äganderätt; ersättning; Natura 2000; skog; skogsvårdslag; hänsyn; naturreservat; nationalpark; värdekärna; naturvärde; tillstånd; Skogsstyrelsen; fastighetsgräns; transaktionskostnad; skogsbruk; naturvårdsavtal; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : This master thesis aims to investigate buffer zones in forests close to a protected area; how they can occur and what consequences they may have for landowners. Protection of forests due to high nature values is a highly debated topic in Sweden. The debate has led to a governmental investigation concerning the subject. LÄS MER

 2. 2. 5§3 : en statlig storstädning av skogsland

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Ecology and Management

  Författare :Brita Asplund; [2020]
  Nyckelord :skogshistoria; skogspolitik; gles skog; lågproducerande; restskog; skräpskog; skogsvårdsbidrag; skogsvårdsbidrag;

  Sammanfattning : I Sverige har skogsindustrins behov av råvara länge dominerat både nyttjandet av skogen och skogspolitikens inriktning. Som mest politisk tyngd fick de industriella intressena efter 1979 års skogspolitiska beslut, då staten kraftigt detaljreglerade och subventionerade skogsbruket. LÄS MER

 3. 3. Skiljer sig röjda arealer i förhållande till röjningsbehovet mellan Sverige och Finland och hur mycket stöd som utdelas för röjningar?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Patrik Rolfs; [2018]
  Nyckelord :Röjning; plantskog; ungskog; vård; stöd; Kemera; Luke.;

  Sammanfattning : Röjning innebär en beståndsvårdande utglesning av skog, där huvuddelen av den bortröjda volymen (exklusive överståndare, fröträd etc.) härrör från träd klenare än 10 cm. Huruvida träden tas till vara eller inte spelar ingen roll. LÄS MER

 4. 4. Skogsbrukets klimatanpassning - En analys av skogsvårdsförfattningarna ur ett klimatanpassningsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Kristoffer Rosén; [2017]
  Nyckelord :Miljörätt; Environmental law; Skogsvårdslag; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Klimatförändringar framhålls som vår tids stora ödesfråga. En global temperaturökning kommer att få långtgående och svåröverskådliga effekter på hela världen. I denna uppsats krymps dock perspektivet en aning, och fokuserar på hur klimatförändringarna påverkar det svenska skogsbruket. LÄS MER

 5. 5. Forest owners and attitudes towards conservation policy in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Economics

  Författare :Miguel Riviere; [2016]
  Nyckelord :Swedish forestry model; principal component analysis; PCA; cluster analysis; survey;

  Sammanfattning : In 1993, Sweden issued a new forestry act, which gives equal importance to timber production and nature protection, and uses a wide range of policy tools, known as the Swedish forestry model, to achieve its goals. However, there is evidence that the Swedish forestry model does not perform as well as expected, especially regarding the involvement of Non Industrial Private Forest owners (NIPFs) in conservation. LÄS MER