Sökning: "skola läxa undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skola läxa undervisning.

 1. 1. Läxans funktion i en skola anpassad för alla elever The function of homework in a school adapted for all students

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Christofer Svensson; [2016]
  Nyckelord :elever; individanpassningar; lärare; läxan; specialpedagoger; undervisning;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Studiens syfte är att bidra med kunskap om lärares och specialpedagogers syn på läxans funktion och dess anpassningar i en skola för alla elever. Studiens frågeställningar är: • Hur beskriver lärare och specialpedagoger läxans funktion i skolan? • Hur beskriver lärare att de arbetar med läxor i sin undervisning? • Hur beskriver lärare och specialpedagoger anpassningar av läxan till elevers förutsättningar? Metod och teoretisk ram Studien har en hermeneutisk ansats och bygger på semistrukturerade intervjuer med lärare och specialpedagoger i grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Matematikläxor : En studie kring hur och varför lågstadielärare använder sig av matematikläxor i sin undervisning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematikdidaktik (MD)

  Författare :Anna Gustbée; Olivia Gollwitzer; [2016]
  Nyckelord :Lärare; Läxa; Matematikdidaktik; Svårigheter; Syfte; Undervisning;

  Sammanfattning : Matematikläxans existens ifrågasätts ofta av både elever, föräldrar och lärare. Argument går att finna både för och emot användandet av matematikläxor. Den här studien fokuserar på lärare som valt att använda sig av matematikläxor regelbundet i sin undervisning. LÄS MER

 3. 3. ”Alla får inte samma läxa”

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Stefan Soomro; [2016]
  Nyckelord :läxa; läxpolicy; framgångsfaktor; socialkonstruktionism; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning Stefan Soomro (2016). "Alla får inte samma läxa". ("Not everyone gets the same homework".) Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 4. 4. Läxans vara eller icke vara i en skola för alla

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Therese Forss; [2015]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; lärandedimensioner; lärotypologi; läxor; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Forss, Therese (2015) Läxans vara eller icke vara i en skola för alla (The Benefits of Homework in an Equal School), Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola Problemområde: På skolverkets hemsida kan läsas att ”skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden” och att utbildningen ska vara likvärdig och därmed anpassas till ”elevernas olika förutsättningar och behov”. Ingenstans i styrdokument synliggörs läxans roll i skolan. LÄS MER

 5. 5. Läxor- en studie ur lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Ghazal Zaboli; [2015]
  Nyckelord :Läxor; Läxfritt; Likvärdighet; Repetitionsverktyg; Färdighetsträning; Lärarsyn;

  Sammanfattning : Läxor är ett het och omdebatterade ämne i media och det berör nästan alla hushåll. Det råder tyvärr inte mycket forskning kring läxor. Begreppet förekommer inte i läroplanen och därmed finns det inga anvisningar till undervisande lärare. Elever brukar inte vara förtjusta i att göra läxor. LÄS MER