Sökning: "skolan som social arena"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade orden skolan som social arena.

 1. 1. Friluftsliv, Lika för alla? : En kvalitativ studie om nyanlända elevers relation till friluftsliv som delmoment i skolan.

  Magister-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för rörelse, kultur och samhälle

  Författare :Erik Nehard; Rudolf Åman; [2021]
  Nyckelord :Newly arrived students; Nature; Outdoor life; Education; Physical education; Nyanlända elever; Natur; Friluftsliv; Undervisning; Idrott och hälsa;

  Sammanfattning : Bakgrund och syfte: Det finns en begränsad mängd forskning om nyanlända elever i delmomentet friluftsliv i den svenska skolan. Friluftslivsmomentet kan fungera som en integrationsarena för utvecklandet av språk, kunskap och kultur. LÄS MER

 2. 2. Fritidshemmet – en trygg och lustfylld lärandearena : En diskursanalys av fritidspersonalens konstruktion av ideal för fritidshemmets verksamhet

  Magister-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Patrik Ehrlow; [2021]
  Nyckelord :Leisure time-center; Discourse; Ideal; Safety; Joy; Learning; Consensus; Fritidshem; Diskurs; Ideal; Fritidspersonal; Trygghet; Lust; Lärande; Samsyn;

  Sammanfattning : Fritidshemmet har enligt tidigare forskning befunnit sig i ett spänningsfält mellan socialpedagogiska och utbildningspedagogiska värden sedan integreringen med skolan på 1990-talet. Mot den bakgrunden är syftet med studien att belysa bilden av fritidshemmets verksamhet som framträder i personalens tal. LÄS MER

 3. 3. Att ändra unga människors identitet - möjligheter och utmaningar till identitetsskapande inom en människoförändrande verksamhet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Daniel Treviño; [2021]
  Nyckelord :Identitetsskapande; förändringsarbete; positioner; Social Sciences;

  Sammanfattning : Studien planerades som en studie inom människoförändrande arbete. I centrum skulle pedagoger och socionomers arbete mot att förändra elever, vars identitet hyser normaliseringar av, för skolan, normöverskridande beteenden. Dessa pedagoger och socionomer arbetar med eleverna inom en nystartad kommunal verksamhet vid namn Lots-teamet. LÄS MER

 4. 4. UTMANINGAR I ARBETET MED LIKVÄRDIGHET AV STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDNING FÖR ÖKAD VALKOMPETENS : En intervjustudie med studie-och yrkesvägledare i grundskolan omarbetssätt och likvärdighet.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Karolina Lindell; [2021]
  Nyckelord :Studie- och yrkesvägledning; valkompetens; likvärdighet; ungas karriärlärande; social bakgrund; Careership; habitus; Lgr 11; Skolverkets Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning.;

  Sammanfattning : Unga ställs inför ett stort utbud av utbildningar och ett arbetsliv i ständig förändring. Forskning visar att behovet av att stärka ungas valkompetens har ökat. Att välja utbildning, och samtidigt veta vad man vill göra längre fram, är svårt för ungdomar. LÄS MER

 5. 5. Skolrasten : en kvalitativ studie ur barns perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för hälsovetenskap

  Författare :Sanna Björup; Sofia Björup; [2020]
  Nyckelord :Play; children; interplay; school; empowerment; recess; health; psychosocial environment; Lek; barn; samspel; skola; egenmakt; rast; hälsa; psykosocial miljö;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien baseras på aktuell forskning om barns hälsa, sociala utveckling och samspel. Barndomen kan vara avgörande för en individs framtida hälsa. Skolan är under denna tidsperiod en viktig arena som når ut till större delen av landets barn. LÄS MER