Sökning: "skolan under 1800-talet i sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden skolan under 1800-talet i sverige.

 1. 1. Korslimmat trä som ytskikt med avseende på brand i Sverige och Norge : Skillnader i utformning av brandskydd i byggnader med korslimmat trä i Sverige och Norge

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Oskar Johansson; Fredrik Johansson; [2019]
  Nyckelord :Korslimmat brand träkonstruktion massivträ;

  Sammanfattning : Sverige har likt Norge en lång historia med byggnader av träkonstruktioner. Efter de många stadsbränderna på 1800-talet i de båda länderna förbjöds träbyggnader med över två våningar. LÄS MER

 2. 2. Skolträdgårdar nu och då : ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid Lagga skola

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fanny Ciszuk; Cecilia Eriksson; [2016]
  Nyckelord :landskapsarkitektur; skola; skolgård; trädgård; trädgårdshistoria;

  Sammanfattning : I detta arbete har argument för en skolträdgård från förr och idag tagits fram och undersökts. Även ett gestaltningsförslag för en skolträdgård vid en nutida skola, baserad på argumenten från förr och idag, har utformats med syfte att se hur en skolträdgård som liknar en skolträdgård från förr kan se ut på en modern skolgård idag. LÄS MER

 3. 3. Synen på kvalitet vid upphandling av distansbaserad vuxenutbildning

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier

  Författare :Pia Wormö; [2016]
  Nyckelord :Quality; distance-based adult education; public procurement; equivalence; Kvalitet; distansbaserad vuxenutbildning; kommunal upphandling; likvärdighet;

  Sammanfattning : Vuxenutbildningen har en lång historia i Sverige och tar sin början i slutet av 1800-talet då de första folkhögskolorna infördes. I takt med industrialiseringen och de förändrade utbildningsbehov som denna förde med kom vuxenutbildningen att växa och utvecklas under 1900-talet. LÄS MER

 4. 4. Bildning, nostalgi och framtidstro : representativa parker i Lund 1870-1920

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Helmersson; [2016]
  Nyckelord :representativ park; representation; institution; 1800-talet; park- och trädgårdsutveckling; bildningsideal; Lund; järnväg; universitet; skola;

  Sammanfattning : Parkmiljöer anlagda under 1800-talet som finns kvar idag har ofta en särpräglad karaktär, som inte sällan skiljer sig från de som anläggs idag, både med avseende på utformning och storlek. Vad beror den särskilda karaktären på som utmärker dessa äldre miljöer? 1800-talet var ett händelserikt århundrade, och mycket hände under det seklet som påverkade människors sätt att leva. LÄS MER

 5. 5. Estlandssvenskarna och bildningstraditionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Lukas Thomsson; [2015]
  Nyckelord :Estlandssvenskar; Folkskola; Utbildning; Klassresa; Språk;

  Sammanfattning : Från 1200-talet och framåt bodde de som vi i modern tid kallar estlandssvenskarna längs Estlands kuster och på öarna utanför Estland. När det estlandssvenska samhällets existens upphörde på 1940-talet då andra världskriget medförde att de flesta estlandssvenskar lämnade sina byar och flyttade till Sverige uppgick estlandssvenskarnas antal till cirka 8 000 personer. LÄS MER