Sökning: "skolan värdegrund och uppdrag"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade orden skolan värdegrund och uppdrag.

 1. 1. Lärares syn på skolans värdegrundsuppdrag i grundskolan och grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Linda Lejdemark; Nina Persson; Therese Vuolle; [2020]
  Nyckelord :ekologisk modell; intervjuer; KASAM; lärare; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; värdegrundsarbete;

  Sammanfattning : Ökade kunskapskrav i skolan har gjort att psykisk ohälsa har ökat bland barn och unga. I Lgr 11 och Lsär 11 har kraven på de enskilda eleverna ökat vilket medfört att många blivit stressade och mår dåligt i skolan. LÄS MER

 2. 2. Att främja jämställdhet och motverka könsmönster -En forskningsöversikt som belyser lärares utmaningar med värdegrundsuppdraget i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Emelie Albrektsson; Moa Helgesson; [2019]
  Nyckelord :Genus; jämställdhet; könsmönster; lärare; normer; värdegrund;

  Sammanfattning : Denna studie utgår från ett av lärares komplexa uppdrag i arbetet med värdegrunden mer specifikt; uppdraget att främja jämställdhet och motverka könsmönster. 2018 reviderades läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11). Syftet var att förtydliga lärares jämställdhetsuppdrag. LÄS MER

 3. 3. Normkritisk analys av matematik­­läromedel för de tidiga skolåren : En kvalitativ läromedelsanalys med fokus på genus, etnicitet och funktions­förmåga

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik

  Författare :Gunilla Hjelmlund; [2019]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; Matematik; Normer; Genus; Etnicitet; Funktionsförmåga; Jämställdhet;

  Sammanfattning : Studien behandlar hur illustrationer i matematikläromedel representerar normer som inkluderar eller exkluderar, med fokus på genus, etnicitet och funktionsförmåga. Temat är viktigt att undersöka då mångfald måste representeras i klassrummets läromedel, utifrån läroplanens värdegrund och uppdrag. LÄS MER

 4. 4. "Ja, du... Det bara är så..." : En kvalitativ studie om hur lärare tolkar och ser genus på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Jennie Rydén; [2019]
  Nyckelord :Genus; genuspedagogik; kön; jämställdhet; läroplan;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att med hjälp av intervjuer undersöka hur verksamma lärare ser på genusbegreppet generellt samt kopplat till deras läraruppdrag. I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet förekommer inte explicit genus som begrepp, men innebörden av begreppet går att finna i flera avsnitt under läroplanens första kapitel Skolans värdegrund och uppdrag. LÄS MER

 5. 5. Läraren och problematiska religiösa åsikter: En kvalitativ studie om lärares förhållningssätt när religiösa åsikter kolliderar med skolans värdegrund

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Marcus Claesson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den svenska skolan har åtagit sig ett tudelat uppdrag genom att både förmedla kunskap och värdegrund. Den senare tycks innehålla motsättningar. Vissa konkreta värden framhålls som centrala samtidigt som skiljda uppfattningar och personliga ställningstaganden ska bejakas. LÄS MER