Sökning: "skolans intressenter"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden skolans intressenter.

 1. 1. När krav blir stöd och stöd blir kontroll

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Rebecca Carlsson; [2017]
  Nyckelord :Rektor; Psykosocial arbetsmiljö; Krav; Kontroll; Stöd; Människobehandlande organisationer; Social Sciences;

  Sammanfattning : Skolans grundläggande syfte är att utbilda och fostra barn och elever. Samtidigt är skolan Sveriges största arbetsplats. Därigenom påverkas en stor del av samhället både kortsiktigt och långsiktigt av skolans verksamhet. På senare tid har brister i skolans arbetsmiljö uppmärksammats. LÄS MER

 2. 2.   Yrkeskunskap - Yrkesfärdighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för teknik, TEK

  Författare :John Holmberg; [2011]
  Nyckelord :Yrkeskunskap; yrkeskunnande; yrkesutbildning;

  Sammanfattning : Målen för gymnasieskolans läroplan Lpf 94 handlar om yrkesförberedelse och utveckling av insikter, en något ödmjuk inställning till komplexiteten i uppdraget. I Gy11 är man mer rak på sak, eleven förväntas kunna ett eller flera yrken när de lämnat skolan. LÄS MER

 3. 3. Kanondebatten och litteraturläsning i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Elin Håkansson; Kristin Hallberg; [2009]
  Nyckelord :litterär kanon; didaktik i svenskundervisning;

  Sammanfattning : Vår uppsats handlar om debatten kring en litterär kanon i den svenska skolan. Vårt syfte är att analysera kanondebatten utifrån några valda aspekter samt att kommentera styrdokument och lärarröster i förhållande till analysens resultat. LÄS MER

 4. 4. Uppdrag digital kompetens : En fallstudie av hur IKT-stöd implementeras i grundskolan

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/LärarutbildningMittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Eva-Lena Riise; [2009]
  Nyckelord :digital kompetens; fallstudie; IKT; implementering; pedagogik; sociokulturellt perspektiv;

  Sammanfattning :   I takt med att IKT-utvecklingen accelererat i samhället har också kravet ökat på effektivt användande av IKT i skolan. Syftet med denna undersökning har därför varit att studera hur en kommun implementerar IKT-stöd i sin grundskoleverksamhet för att stötta pedagogerna i deras arbete med att utveckla elevernas digitala kompetens. LÄS MER

 5. 5. Förändringar i rektorns arbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Andreas Kjellgren; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet med studien var att beskriva och förklara hur rektorers arbete har förändrats över tid, med tyngdvikt på kommunaliseringen av grundskolan. För datainsamling användes livshistorieintervjuer med fyra rektorer som vara verksamma i början av 1990-talet. LÄS MER