Sökning: "skolans reformer"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden skolans reformer.

 1. 1. Den politiska styrningen av gymnasieskolan : Mål- och resultatstyrningens påverkan på lärarens handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Joakim Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Frontlinjebyråkrati; Frontlinjearbetare; Mål- och resultatstyrning; Målstyrning; Utvärdering; Fallstudiedesign; Intervjustudie;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen studerar den övergripande frågan om hur politisk styrning påverkar frontlinjearbetare genom att undersöka den politiska styrningen av gymnasieskolan. Under de senaste decennierna ha det svenska skolsystemet genomgått flera betydande förändringar av vilka två politiska reformer sticker ut särskilt mycket. LÄS MER

 2. 2. Föräldrars inkomst och dess påverkan på elevers slutbetyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Antonio Alas; [2020]
  Nyckelord :matematik; socioekonomisk status; meritvärde; linjär regression; skolans kompensatoriska uppdrag; kapital; Bourdieu;

  Sammanfattning : Sverige har under 1900-talets senare halva prioriterat inkludering och att alla elever skulle få en chans att nå så långt som möjligt, oberoende av dess ekonomiska eller sociala bakgrund. 1990-talet förde dock med sig en mängd reformer som drastiskt förändrade skolans förutsättningar. LÄS MER

 3. 3. Förskoleklass : Från social bro till en del av kunskapstrappan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anna Andersson; Lena Eriksson; [2019]
  Nyckelord :Förskoleklass; utbildningsreformer; skolutveckling; läsundervisning; skrivundervisning;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie bygger på empiri från 12 intervjuer fördelade på lika många förskollärare i förskoleklass, lärare i åk1 och speciallärare med yrkeserfarenhet inom läs- och skrivundervisning. Vår avsikt var att ta reda på informanternas uppfattningar om skriftspråksundervisningens innehåll och specialpedagogiskt stöd samt om genomförda och kommande reformer i förskoleklass. LÄS MER

 4. 4. Skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hederstedt Alve; [2019]
  Nyckelord :Elever; Hälsa; Ledarskap; Lärande; Lärare; Skolmiljö; Verksamhet;

  Sammanfattning : Skolinspektionens tillsyn 2018 visade på att skolor i Sverige har brister när det kommer till den organisatoriska verksamheten. Dessa organisatoriska brister är relaterade till skolmiljön. LÄS MER

 5. 5. En särskilt yrkesskicklig lärare? En diskursanalytisk studie av förstelärares gränsarbete

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helen Salomonsson; [2019]
  Nyckelord :Förstelärare; Boundary work theory; Discourse Analysis; Career pathways;

  Sammanfattning : När förstelärarreformen sjösattes 2013 förändrades scenen för de svenska lärarna. Flera decenniers jämlikhetssträvanden bröts genom att en ny titel, förstelärare, introducerades som en möjlig karriärväg för ”särskilt yrkesskickliga lärare”. LÄS MER