Sökning: "skolans styrkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden skolans styrkedja.

 1. 1. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 2. 2. Analys av de nationella bedömningsstöden i de tidiga skollåren- en resurs för skolutveckling? : Ramfaktorteoretisk analys av tre svenska skolors styrkedja

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Annelie Gusér; [2021]
  Nyckelord :Skolutveckling; förbättringsarbete; styrkedja; tidig- och skrivundervisning; tidig matematikundervisning;

  Sammanfattning : Sammanfattning Den 1 juli 2019 infördes, i Sverige, en Läsa- skriva- räkna garanti för årskurs f-3. Kopplat till garantin finns kartläggningsmaterial och bedömningsstöd (SFS 2010:800). LÄS MER

 3. 3. Skolchefen i styrkedjan : Mellan politiken och professionen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Marika Andersson; [2021]
  Nyckelord :superintendent; steering chain; politics; activity theory; skolchef; styrkedja; politik; verksamhetsteori;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie är att undersöka skolchefens roll i skolans styrkedja, där hen befinner sig i både det politiska verksamhetssystemet och i det professionella. Samtidigt som hen befinner sig i gränssnittet mellan de båda (Svedberg, 2014; Nihlfors, 2003). LÄS MER

 4. 4. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet genom teamwork? : Ett svenskämneslags möjligheter och utmaningar som kompetensutvecklande nätverk

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Jesper Olsson; [2020]
  Nyckelord :Kompetensutveckling; Ämneslag; Vetenskaplig grund; Beprövad erfarenhet; Aktör-nätverksteori;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker hur samarbetet och samspelet mellan gymnasieskolans svensklärare i ett ämneslag kan bidra till utveckling av svenskämnet och svenskundervisningen. För att genomföra detta har studien använt en kombination av semistrukturerade intervjuer med fem svensklärare och observationer av fem ämneslagsmöten, inom ramen för en etnografisk ansats. LÄS MER

 5. 5. De osynliga flickorna : En kvalitativ studie av hur vetenskaplig kunskap om flickors ADHD implementeras i den pedagogiska praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Jill Hansen; Mattias Jakobsen; [2019]
  Nyckelord :ADHD; flickor; inkluderande lärmiljö; genusteori; samverkan; styrkedjan; vetenskaplighet; beprövad erfarenhet; formulerings- och realiseringsarena;

  Sammanfattning : I föreliggande studie har vi, utifrån en kvalitativ ansats där vi använt implementeringsteori som analysinstrument, studerat hur vetenskaplig kunskap implementeras i pedagogisk praktik med utgångspunkt från flickor med ADHD. Vi har studerat skolans styrkedja i en mindre kommun i Sverige. LÄS MER