Sökning: "skolans styrkedja"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden skolans styrkedja.

 1. 1. KAN REKTORN GE MER TID TILL HÄLSA? : -En timplaneförändrings väg från politik till klassrumspraktik!

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Eva Flodin; [2023]
  Nyckelord :Hälsodiskurs; Patogent; Salutogent; Idrott; Hälsa; Skolans styrkedja;

  Sammanfattning : Den 1 juli 2019 infördes en ny timplan för Idrott och hälsa i grundskolans åk 6-9, vilket innebar en ökning av undervisningstiden. I tidigare forskning har skolämnet idrott och hälsa och dess roll i relation till hälsa belysts ur olika perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i gymnasieskolan : En intervjustudie

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Lena Bylund; [2022]
  Nyckelord :Beprövad erfarenhet; gymnasieskolan; polyfon; skolutveckling; skolans styrkedja; tyst kunskap; vetenskaplig grund;

  Sammanfattning : Sedan 2010 finns det i Sverige en lag som stadgar att ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (SFS 2010:800 rev. 2020 5§). I detta arbete undersöks hur begreppen vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet begripliggörs av olika aktörer inom gymnasieskolans styrkedja. LÄS MER

 3. 3. Att skapa tillit i skolans kultur : Analyser av åtta specialpedagogers skildringar av sitt arbete för en tillitskultur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Therese Stenberg; Helena Korall; [2022]
  Nyckelord :School trust; trust; relational competence; social climate; school improvement; school development; inclusive practice; special educator; inclusive education; achievement; organization;

  Sammanfattning : I den här studien undersökte vi hur specialpedagoger tolkade fenomenet tillit i relation till sin yrkesutövning. Vi ville också ta reda på vilka möjligheter och organisatoriska förutsättningar för att skapa tillit de beskrev sig ha på sina arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. ”Den enskilt viktigaste pusselbiten”? : En undersökning om hur gymnasielärare uppfattar sina möjligheter och motivation till att delta i skolutvecklingsarbete.

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Robin Högdén; [2022]
  Nyckelord :Leadership; school development; teachers professional development; focus groups; high schools; motivational theory; hygiene factors; motivational factors; ledarskap; skolutveckling; lärares yrkesutveckling; fokusgrupp; gymnasieskolor; motivationsteori; hygienfaktorer; motivationsfaktorer;

  Sammanfattning : This study investigates how high school teachers perceive their possibilities and motivation to participate in professional development as part of school development. This is because previous research shows that teachers’ work situation is tied to contextual factors that determine possibility and motivation, such as work environment, workload, government control and autonomy. LÄS MER

 5. 5. Att skapa tillit i skolans kultur : Analyser av åtta specialpedagogers skildringar av sitt arbete för en tillitskultur i skolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Helena Korall; Therese Stenberg; [2022]
  Nyckelord :School trust; relational competence; social climate; special educator; organization;

  Sammanfattning : I den här studien undersökte vi hur specialpedagoger tolkade fenomenet tillit i relation till sin yrkesutövning. Vi ville också ta reda på vilka möjligheter och organisatoriska förutsättningar för att skapa tillit de beskrev sig ha på sina arbetsplatser. LÄS MER