Sökning: "skolans värdegrund"

Visar resultat 1 - 5 av 398 uppsatser innehållade orden skolans värdegrund.

 1. 1. Hur arbetar lärare med hållbar utveckling? En studie om hur mellanstadielärare implementerar hållbar utveckling i geografi.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therese Berntsson; [2022-02-03]
  Nyckelord :Hållbar utveckling; geografi; mellanstadiet; skola;

  Sammanfattning : Idag är hållbar utveckling ett allmänt känt begrepp som används i både forskningen, samhällsdebatten och i skolans läroplan. Även om hållbar utveckling är allmänt känt är begreppet problematiskt. Problematiken utgår från att definitionen ger en bred, men vag förståelse om begreppet. LÄS MER

 2. 2. Torgny Lindgrens Ormens väg på hällebergeti gymnasieskolans svenskundervisning? : En studie om en romans didaktiska potential för kombinerad undervisning om värdegrund och ämneskunskap

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Jonathan Westergren; [2022]
  Nyckelord :Pedagogik; Torgny Lindgren; Litteratur; Didaktik; Värdegrund; Kunskapsuppdrag; Skola;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker Torgny Lindgrens roman Ormens väg på hälleberget och dess didaktiska potential vad gäller det dubbla uppdraget i skolan. Inledningsvis avhandlas en rad teoretiska förhållningssätt vad gäller den rådande synen på såväl läsning som skönlitteraturens relation till läsaren. LÄS MER

 3. 3. Litteraturens potential i värdegrundsarbetet : En kvalitativ studie om lärares syn på äldre litteratur och genus kopplat till värdegrundsarbetet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Frida Lindheimer; [2022]
  Nyckelord :Värdegrund; äldre litteratur; genus; fiktionsförståelse; litteraturundervisning; litteraturdidaktik;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att, genom en intervjustudie, utreda hur verksamma högstadielärare i svenska resonerar kring värdegrundsfrågor i arbetet med äldre litteratur samt hur de arbetar med litteraturen för att främja värdegrundens identitetsskapande syfte och möjliggöra ett samspel mellan elevernas och texternas repertoarer. Sålunda är syftet även att undersöka hur lärare resonerar kring eventuell problematik som kan uppstå vid elevers fiktionsförståelse av äldre litteratur och lyfta komplexiteten i svensklärares uppdrag. LÄS MER

 4. 4. Historiemedvetande i årskurs 4–6 : En studie i hur lärare främjar historiemedvetande genom användning av artefakter, museum och historiska platser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Alice Borglin; Julia Svensson; [2022]
  Nyckelord :artefakter; historiemedvetande; historisk empati; historiska platser; kritisk tänkande; museum;

  Sammanfattning : För att lärare ska kunna hjälpa eleverna att utveckla sitt historiemedvetande krävs det pedagogiska strategier. Vi vill därför undersöka vilka strategier lärare använder sig av i sin undervisning. LÄS MER

 5. 5. Värdefulla läromedel : En kunskapskritisk analys av ett läromedel i samhällskunskap för gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Statsvetenskap; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Etta Matthews; Olivia Svensson; [2022]
  Nyckelord :Läromedelsanalys; läromedel; värdepedagogik; normkritik; explicita värden; implicita värden; skolans värdegrund; språkhandlingar;

  Sammanfattning : Studien syftar till att skapa en fördjupad förståelse för värdegrundsarbetet som explicit och implicit sker, när undervisningen bygger på användandet av läromedel. De värden som undersöks i studien är undervisning ska vila på vetenskaplig grund, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt värdet att aktivt delta i samhällslivet. LÄS MER