Sökning: "skolbarn"

Visar resultat 1 - 5 av 202 uppsatser innehållade ordet skolbarn.

 1. 1. När världar möts i klassrummet : SFI-studerandes upplevelser av att träffa skolelever i projektet "Världen finns här"

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för kultur, språk och medier (KSM)

  Författare :Eva-Pia Wenger; [2023]
  Nyckelord :empowerment; identitetsförhandling; invandrare; investering; service-learning; projekt; SFI; skolbarn; utbytesträffar;

  Sammanfattning : Projektet ”Världen finns här” är ett försök att skapa ömsesidigt utvecklande möten mellan studerande på SFI (Svenska för invandrare) och elever i grund- och gymnasieskolan, genom att ordna utbytesträffar där båda grupperna lär av varandra. I den här kvalitativa studien har jag undersökt hur projektet upplevs ur SFI-elevernas perspektiv, genom semistrukturerade intervjuer med fem invandrare som deltog i utbyten med gymnasieklasser under hösten 2022. LÄS MER

 2. 2. Teater för barn - spelar det någon roll? : En kvalitativ studie av två yrkesverksammas syn på att spela professionell teater för skolbarn

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Lisa Brolin; Ellinor Hammar; [2023]
  Nyckelord :children s theatre; school children; theatre; theatre for school children; barnteater; skolbarn; teater; teater för skolbarn;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur två yrkesverksamma personer inom regionteater upplever hur det är att arbeta med teater för skolbarn. Den teoretiska utgångspunkten för studien är fenomenologisk då det är två personers erfarenheter och upplevelser som lyfts fram. LÄS MER

 3. 3. Fetma hos barn – prevention som den enda realistiska lösningen : En integrativ litteraturstudie

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola

  Författare :Emelie Persson; Julia Heideman; [2022]
  Nyckelord :prevention; fetma; skolbarn; skolsköterska; KASAM;

  Sammanfattning : Bakgrund: Under de senaste decennierna har fetma hos barn eskalerat i Sverige. För barn med fetma är risken stor att fetma kvarstår i vuxen ålder vilket kan innebära många hälsorisker, såväl fysiska som psykiska. Därför finns det behov av att arbeta preventivt i tidig ålder. LÄS MER

 4. 4. Sambandet mellan nonordsrepetition och ordförråd : En studie om förmågan att repetera nonord i förhållande till bredd i expressivt ordförråd hos barn mellan 6–10 år

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Logopedi

  Författare :Hanna Luna; Julia Viklund; [2022]
  Nyckelord :Nonordsrepetition; benämningstest; fonologisk bearbetningsförmåga; skolbarn; ordförrådsutveckling; logoped;

  Sammanfattning : Bakgrund Tidigare studier har föreslagit att repetition av obekanta ord är en förmåga som föregår och predicerar barns förmåga att lära sig nya ord. Däremot finns olika uppfattningar gällande styrkan i sambandet mellan förmågan att repetera obekanta ord, i form av nonord, och bredd i expressivt ordförråd, inom olika åldrar. LÄS MER

 5. 5. Skolsköterskans hälsofrämjande arbete för skolbarn med övervikt eller fetma : Förutsättningar och utmaningar

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Hanna Cronholm; Rebecka Franzén; [2022]
  Nyckelord :Child; health promotion; obesity; overweight; school nurse; Barn; fetma; hälsofrämjande; skolsköterska; övervikt;

  Sammanfattning : Övervikt och fetma hos barn är ett växande problem som utgör ett hot mot folkhälsan globalt, då det ökar risken för fysiska och psykiska hälsoproblem. Att förebyggande åtgärder sätts in i tid är en avgörande faktor. LÄS MER