Sökning: "skolbibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 278 uppsatser innehållade ordet skolbibliotek.

 1. 1. ”Böcker är här och jag är där”. : En kvalitativ studie av hur skolbibliotekets resurser uppfattas av pojkar som läser svenska som andraspråk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Karin Johansson; [2023]
  Nyckelord :skolbibliotek; svenska som andraspråk; pojkar; högstadiet; läsintresse; identitetspositioner;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att undersöka vilka upplevelser pojkar med svenska som andraspråk har av skolbiblioteket som resurs under sin högstadietid. Med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod och semi-strukturerade intervjuer berättar fem pojkar om hur de använder sig av skolbiblioteket som resurs, vilken funktion de upplever att skolbibliotekets verksamhet har fyllt under deras högstadietid och hur skolbibliotekets verksamhet påverkar deras intresse för läsning. LÄS MER

 2. 2. Utresor och hemkomster : En vetenskaplig essä om läsning på fritidshemmet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Johan Thelander; Klas Öberg; [2023]
  Nyckelord :after-school center; reading; reading activities; education bildning ; narrative imagination; knowledge theory; fritidshem; läsning; läsaktiviteter; bildning; narrativ fantasi; kunskapsteori;

  Sammanfattning : Denna vetenskapliga essä syftar till att undersöka läsning på fritidshemmet, vi har i våra berättelser skildrat situationer om hur läsning och läsaktiviteter kommer till uttryck på våra fritidshem och de dilemman som kan uppstå i arbetet med läsning. I elevernas vardag på fritidshemmet så prioriteras inte läsning av vare sig pedagogerna eller eleverna samtidigt ser vi hur läsningen upplevs som en lust- och meningsfull aktivitet när vi besöker biblioteket med eleverna. LÄS MER

 3. 3. Skolbibliotekskultur finns det? : En ansats att söka efter gemensamma värderingar i ett urval av erkänt framgångsrika skolbiblioteksverksamheter.

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Anni Agélii; [2022]
  Nyckelord :Total Quality Management; Quality Culture; Organizational Culture; Values; Leadership; Co-leadership; School library; School library quality; Kvalitetskultur; Organisationskultur; Värderingar; Ledarskap; Medledarskap; Skolbibliotek; Skolbibliotekskvalitet;

  Sammanfattning : Kvalitetskultur är en del av organisationens kultur och en viktig del av att upprätthålla eller förändra en kultur är ledarskapet. I skolorganisationer finns många krav på verksamhetens innehåll och kvalitet i form av lagar och styrdokument. LÄS MER

 4. 4. Skolbibliotekariens påverkan på elevers läsintresse : En aktionsstudie med användarperspektiv

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för ABM

  Författare :Lisette Andersson; Gry Broström; [2022]
  Nyckelord :School library; Children and books; Library and school; Books and reading; Reading motivation; User’s perspective; Action research  ; Skolbibliotek; barn och böcker; bibliotek och skola; böcker och läsning; läsintresse; användarperspektiv; aktionsforskning;

  Sammanfattning : Introduction. This thesis examines how the school librarian’s work affects pupils’ reading and their interest in literature. The aim is to identify how pupils’ interest and commitment to a new book genre differs based on the level of interference from the school librarian during the presentations of this genre. Method. LÄS MER

 5. 5. Skolbibliotekens arbete med hbtq+

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Ruby Videla; Jenny Åhrlin; [2022]
  Nyckelord :Hbtq; hbtq ; hbtqi; queer; elev; skolbibliotek; bibliotek; arbetsmetod;

  Sammanfattning : The issues regarding LGBTQ+ are relevant in today’s society, not least for young people who are forming their understanding of themselves and the society around them. School libraries are considered a valuable resource when addressing these issues in Swedish schools. LÄS MER