Sökning: "skolframgång"

Visar resultat 1 - 5 av 101 uppsatser innehållade ordet skolframgång.

 1. 1. Den språkutvecklande förskolan : Förskollärares reflektioner om arbetet med flerspråkiga barn

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Jenny Jonas; Asma Naveed; [2020]
  Nyckelord :språkutvecklande arbetssätt; språkutveckling; flerspråkighet; andraspråksutveckling; samspel;

  Sammanfattning : Utvecklingen mot ett mer mångkulturellt samhälle påverkar förskollärare att modifiera sin praktik i förskoleverksamheten där de möter allt fler barn med svenska som andraspråk. Språket ses som ett fundament i kommunikationen, både i samtal med andra personer och för barnets tänkande. LÄS MER

 2. 2. Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Madelene Andersson; [2020]
  Nyckelord :adhd; extra anpassningar; flickor; skolframgång; svårigheter;

  Sammanfattning : Andersson, Madelene (2020). Att lyckas i skolan som flicka med adhd – en systematisk forskningsöversikt över främjande faktorer. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Lösningar och relationer i skolans dagliga arbete : En litteraturstudie om Lösningsfokus och Relationell pedagogik

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Eva Fredman; [2020]
  Nyckelord :lösningsfokus; relationell pedagogik; nationella mål; skolframgång;

  Sammanfattning :  I skolan råder ett pågående reformarbete för att öka elevernas måluppfyllelse. Nya metoder och förhållningssätt gör entré i en pressad skolvardag. En av dessa metoder är Lösningsfokus (LF). Syftet med denna studie var att undersöka om och hur LF har en funktion i skolans arbete mot att nå måluppfyllelse. LÄS MER

 4. 4. Hur arbetar lärare för att främja elevers ordförråd?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Andersson; [2020]
  Nyckelord :läsförståelse; ordförråd; ordinlärning; språkutveckling;

  Sammanfattning : En betydande komponent i elevers språkutveckling och läsförståelse är ordförrådet. Elevers ordförråd och begreppsförståelse är avgörande för deras framgång i grundskolan såväl som vid vidare studier och det kommande vuxenlivet. LÄS MER

 5. 5. Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Eklund; [2020]
  Nyckelord :Individualized Education Program; Language Impairment; Relation between needs and interventions; Special School; Systems Theory; Grav språkstörning; Relation behov-åtgärd; Specialskola; Systemteori; Åtgärdsprogram;

  Sammanfattning : Eklund, Louise (2020). Hur ska vi göra nu då? - En studie om åtgärdsprogram för elever med grav språkstörning i specialskolan. Speciallärarprogrammet grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER