Sökning: "skolfusk"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet skolfusk.

 1. 1. Elever och skolfusk : en studie om attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering - en applikation av The Theory of Planned Behavior

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

  Författare :Britt-Mari Brunström; [2010]
  Nyckelord :fusk; attityder; beteende; the theory of planned behavior; intention; rättfärdigande; subjektiv norm och upplevd kontroll;

  Sammanfattning : Syftet med föreliggande studie var att undersöka sambandet mellan elevers attityder, subjektiv norm, upplevd kontroll, intentioner, rättfärdiganden, motivation samt självvärdering i relation till benägenhet att fuska eller att avstå från att fuska. The theory of planned behavior (Ajzen, 2006) har använts som teoretisk modell för en enkätundersökning med 122 elever i grundskolans årskurs 9 och i gymnasieskolans årskurser 2–3. LÄS MER

 2. 2. Gymnasieelevers uppfattningar kring eget skolfusk

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Lasse Fonseca; [2006]
  Nyckelord :Cheating; school; upper secondary school; conceptions; contextual analysis.; Fusk; skola; gymnasium; uppfattningar; kontextuell analys;

  Sammanfattning : Syften för denna studie har varit: ”att beskriva en variation av uppfattningar hos gymnasieelever på teoretiska gymnasieprogram vad gäller hur de uppfattar och resonerar omkring sitt eget skolfusk i förhållande till fenomen som eleverna själva uppfattar som betydelsefulla för det egna skolfusket” och ”att belysa elevers uppfattningar om sitt eget skolfusk genom fyra allmänt kända teoretiska perspektiv som kan antas tangera den förförståelse av elevers skolfusk som antas vanligt förekommande hos lärare på motsvarande gymnasieprogram.”Begreppet skolfusk har definierats och data har därefter samlats in genom kvalitativt utformade enkäter som besvarats av 36 gymnasielever från det studieförberedande samhällsvetenskapsprogrammet. LÄS MER