Sökning: "skolhälsovård"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet skolhälsovård.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. Politikers inställning till fysioterapeuter som en del av elevhälsan : En enkätstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Lundin; Sanna Erlandsson; [2018]
  Nyckelord :Barn- och utbildningsnämnden; elevhälsa; fysioterapi; hälsofrämjande arbete; skolhälsovård.;

  Sammanfattning : Inledning: Enligt skollagen ska elevhälsan omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och socialpedagogiska insatser, där arbetet främst ska vara förebyggande och hälsofrämjande. Tidigare studie visar på att elevhälsans insatser i de flesta fall riktas mot ohälsa och att det främjande arbetet inte blir tillräcklig. LÄS MER

 3. 3. Hur kan fysioterapeuter i grundskolan påverka barns hälsa? : En kvalitativ intervjustudie som undersöker pediatriskt verksamma fysioterapeuters uppfattningar

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Carol Levacic; Michaela Funnell; [2017]
  Nyckelord :perception; physical therapy; primary school; qualitative method; school health services; fysioterapi; grundskola; kvalitativ metod; skolhälsovård; uppfattningar;

  Sammanfattning : Background: Primary and secondary school children can carry a variety of different health related problems, whereas inactivity is one of them. In spite of this, the representation of physiotherapists within the school system is low. Research examining how school-based physiotherapists could affect school children’s health is yet to be presented. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskans arbete med flyktingbarn : En intervjustudie med skolsköterskor

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Helene Sundin; [2017]
  Nyckelord :school nurses; experiences; refugee children; school health care; transcultural care; skolsköterskor; erfarenheter; flyktingbarn; skolhälsovård; transkulturell omvårdnad;

  Sammanfattning : Sammanfattning Bakgrund: Sverige har aldrig tidigare tagit emot så många flyktingar under så kort period som man gjorde under 2015. Många av dessa flyktingar kommer från länder med krig och förföljelse. Skolsköterskan möter flyktingbarnen och deras hälsorelaterade problem i skolan. LÄS MER

 5. 5. Svensk utlandsskola-att ta sig an elever i behov av särskilt stöd "så långt det är möjligt", Swedish school organization in foreign countries-meeting the support needs of pupils "as far as possible"

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Boel Wahlén; [2016]
  Nyckelord :svensk utlandsskola; elever i behov av särskilt stöd; anpassad undervisning; stödåtgärder; skolmyndigheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Wahlén, Boel (2016), Svensk utlandsskola med statsbidrag – att ta sig an elever i behov av särskilt stöd ”så långt det är möjligt”. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER