Sökning: "skolidrott"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet skolidrott.

 1. 1. Idrotten i skolan, för vem och vilka? : En kvantitativ studie för att se vilka elever motiveras till fysisk aktivitet på idrottslektion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Ermin Klebic; Mattias Hellman; [2020]
  Nyckelord :skolidrott; stegräknare; fysisk aktivitet; Engströms logiker;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad som motiverar gymnasieelever till fysisk aktivitet samt om denna motivation påverkar aktivitetsgraden under lektionerna i idrott och hälsa. Frågeställningar: Vad motiverar gymnasieelever till att vara fysiskt aktiva på lektionerna i idrott och hälsa? Hur många gymnasieelever är fysiskt aktiva på fritiden? Hur många gymnasieelever är föreningsaktiva på fritiden? Hur hög är aktivitetsgraden hos gymnasieelever under lektionen i idrott & hälsa? Är det någon skillnad i aktivitetsgrad mellan de fysiskt aktiva på fritiden kontra de inaktiva gymnasieeleverna? Finns det en skillnad i aktivitetsgraden mellan de föreningsaktiva kontra de icke föreningsaktiva gymnasieeleverna? Finns det skillnader mellan kön i aktivitetsgrad på lektionerna? Finns det ett samband mellan aktiviteten gymnasieelever motiveras av och aktivitetsgraden under lektionen?  Metod: Urvalet består av flickor (n=42) och pojkar (n=54) på gymnasiet. LÄS MER

 2. 2. Fysisk förmåga hos värnpliktiga ungdomar : En kvalitativ studie om förutsättningar och påverkansfaktorer ur Försvarsmaktsanställdas perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Anna Gerhardsson; [2020]
  Nyckelord :Fysisk förmåga; Försvarsmakten; Social Ecological Model; Värnplikt; Ungdomar;

  Sammanfattning : Bakgrund: Brist på daglig fysisk aktivitet ökar risken för folksjukdomar samt påverkar ungdomars fysiska förmåga negativt. Ungdomar som gör värnplikten i Försvarsmakten behöver ha en viss nivå av fysisk förmåga för att klara av krav och träning som militärtjänstgöring kräver. LÄS MER

 3. 3. Samband mellan mellanstadieelevers aktivitetsnivå och arena för fysisk aktivitet : En tvärsnittsstudie om fysisk aktivitetsnivå hos mellanstadieelever

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Emelie Grandin; Sara Richert; [2020]
  Nyckelord :idrottsundervisning; mellanstadiet; barn; fysisk aktivitet; skolidrott; tvärsnittsstudie; föreningsidrott;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan barns aktivitetsnivå på olika arenor och om de tillhör någon föreningsidrott samt undersöka om de känner till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Hur ser barns aktivitetsnivå ut på olika arenor? Tillhör barnen någon idrottsförening? Finns det något samband mellan aktivitetsnivå och deltagande i idrottsförening? Känner mellanstadiebarn till rekommendationerna för fysisk aktivitet för barn och unga? Metod: Tvärsnittsstudien genomfördes på en skola. LÄS MER

 4. 4. Ungdomars motivation för skolidrotten respektive föreningsidrotten

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Christofer Jonsson; [2019]
  Nyckelord :bedömd; föreningsidrott; grupp; intervjuer; motivation; skolidrott; övningar;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att bidra med kunskap om elevers motivation för skol- respektive föreningsidrott. Forskning visar att många elever tycker att skolan är tråkig och motivationen är låg hos dem. LÄS MER

 5. 5. "Prestationsångest: gör om när du får ett B" : En studie om elevers uppfattning och upplevelse av stress, prestationsångest och betygshets i skolämnet Idrott och Hälsa.

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik (from 2013)

  Författare :Hanna Stange; [2019]
  Nyckelord :stress; performance anxiety; grading; school sports; stress; prestationsångest; betygshets; skolidrott;

  Sammanfattning : Pupils today put high demands on their performance and getting good results is something that has become like an obsession. Stress in school and performance anxiety is something that is often addressed in television, social media and in newspapers. LÄS MER