Sökning: "skolifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet skolifiering.

 1. 1. OSYNLIGGÖR LÄRANDET OMSORGEN I FÖRSKOLAN? – En diskursanalys på hur lärande och omsorg konstrueras i förskolors presentationstexter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Fanny Schmidt-Fahlén; Sara Szepanski; [2020-01-08]
  Nyckelord :Omsorg; omsorgsetik; värdegrund; lärande; utveckling; pedagogisering; förskolning; skolifiering; helhetssyn; diskurs; diskursanalys; förskola;

  Sammanfattning : Syfte: Förskolan tillskrivs traditionellt två olika, konkurrerande uppgifter: Omsorg ochlärande. Begreppen betraktas ofta som förknippade med och beroende av varandra i ettdialektiskt förhållande och som delar av samma helhet. LÄS MER

 2. 2. Förändringar, möjligheter och utmaningar i förskoleklassen : - en kvalitativ studie om förskollärares uppfattningar

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för didaktik och lärares praktik (DLP)

  Författare :Evelina Carlsson; [2020]
  Nyckelord :Förskoleklass; Lgr 11; skolifiering; likvärdighet; och ansvarighet;

  Sammanfattning : Förskoleklassens verksamhetsinnehåll och uppdrag har varit en omdiskuterad fråga och frånvaron av tydliga riktlinjer har ansetts skapa skillnader i kvalitet och likvärdighet. I ett försök att öka kvaliteten och likvärdigheten i förskoleklassen bestämde regeringen att förtydliga syftet och det centrala innehållet med hjälp av en ny läroplan. LÄS MER

 3. 3. Undervisning i förskolan : Förskollärares uppfattningar om undervisningsbegreppet i förskolans kontext

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Pettersson; Erika Falk; [2019]
  Nyckelord :undervisning; organisatoriska villkor; diskurs; innehållsaspekt; skolifiering; förskolans kvalitè;

  Sammanfattning : Undervisning som begrepp ingår i förskolan sedan nuvarande skollag började gälla (Skollag, 2010). Trots det så råder det en osäkerhet om undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Med den reviderade läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 får begreppet undervisning en ännu tydligare roll i förskolans verksamhet. LÄS MER

 4. 4. Undervisning ute i förskolan : Pedagogers syn på undervisningsbegreppet och undervisning i utemiljön

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; outdoor education; learning environment; preschool; undervisning; utomhuspedagogik; lärmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Skolinspektionen fick i uppdrag att mellan 2015-2017 granska 82 förskolor för att se om undervisning sker i förskolan så som skollagen (SFS2010:800) föreskriver och konstaterade då att barn visserligen ges möjlighet att utvecklas och lära i förskolan men att det sällan sker genom medveten undervisning (Skolinspektionen 2016). De konstaterade också att barnens nyfikenhet och vetgirighet inte togs tillvara samt att en fjärdedel av de undersökta förskolorna inte stimulerade barnen till att samspela och lära av varandra. LÄS MER

 5. 5. Undervisning ute i förskolan : Pedagogers syn på undervisningsbegreppet och undervisning i utemiljön

  Magister-uppsats,

  Författare :Anders Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; outdoor education; learning environment; preschool; undervisning; utomhuspedagogik; lärmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Skolinspektionen fick i uppdrag att mellan 2015-2017 granska 82 förskolor för att se om undervisning sker i förskolan så som skollagen (SFS2010:800) föreskriver och konstaterade då att barn visserligen ges möjlighet att utvecklas och lära i förskolan men att det sällan sker genom medveten undervisning (Skolinspektionen 2016). De konstaterade också att barnens nyfikenhet och vetgirighet inte togs tillvara samt att en fjärdedel av de undersökta förskolorna inte stimulerade barnen till att samspela och lära av varandra. LÄS MER