Sökning: "skolifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet skolifiering.

 1. 1. Undervisning i förskolan : Förskollärares uppfattningar om undervisningsbegreppet i förskolans kontext

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Therese Pettersson; Erika Falk; [2019]
  Nyckelord :undervisning; organisatoriska villkor; diskurs; innehållsaspekt; skolifiering; förskolans kvalitè;

  Sammanfattning : Undervisning som begrepp ingår i förskolan sedan nuvarande skollag började gälla (Skollag, 2010). Trots det så råder det en osäkerhet om undervisningsbegreppet i förskolans kontext. Med den reviderade läroplanen som träder i kraft sommaren 2019 får begreppet undervisning en ännu tydligare roll i förskolans verksamhet. LÄS MER

 2. 2. Undervisning ute i förskolan : Pedagogers syn på undervisningsbegreppet och undervisning i utemiljön

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Anders Ohlsson; [2019]
  Nyckelord :teaching; outdoor education; learning environment; preschool; undervisning; utomhuspedagogik; lärmiljö; förskola;

  Sammanfattning : Skolinspektionen fick i uppdrag att mellan 2015-2017 granska 82 förskolor för att se om undervisning sker i förskolan så som skollagen (SFS2010:800) föreskriver och konstaterade då att barn visserligen ges möjlighet att utvecklas och lära i förskolan men att det sällan sker genom medveten undervisning (Skolinspektionen 2016). De konstaterade också att barnens nyfikenhet och vetgirighet inte togs tillvara samt att en fjärdedel av de undersökta förskolorna inte stimulerade barnen till att samspela och lära av varandra. LÄS MER

 3. 3. “Ett laddat ord!” En diskursanalytisk studie av begreppet undervisning i relation till förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Therése Hansson; Åsa Skålberg; [2019]
  Nyckelord :diskursanalys; undervisning; förskola;

  Sammanfattning : Förskolans läroplan har nu reviderats, publicerats och kommer att träda i kraft 1 juli år 2019. I denna revidering har begreppet undervisning lagts till, vilket har medfört att det diskuteras och debatteras vilken innebörd detta har för förskolan. LÄS MER

 4. 4. Undervisning och barns delaktighet och inflytande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Fatima Idsalem Azatam; [2019]
  Nyckelord :Barnperspektiv; barns perspektiv; delaktighet; inflytande; undervisning;

  Sammanfattning : Studiens avsikt har varit att studera hur förskollärare konstruerar undervisningsbegreppet samt hur undervisning konstrueras i relation till barns delaktighet och inflytande. Det socialkonstruktionistiska perspektivet utgör den teoretiska utgångspunkten för denna studie. LÄS MER

 5. 5. Begreppet undervisning i förskolans verksamhet : En kvalitativ studie om variationer i förskollärares uppfattningar kring begreppet undervisning i förskolan.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Sofia Backlund; [2018]
  Nyckelord :barn; förskollärare; undervisning; utbildning;

  Sammanfattning : Detta är en kvalitativ empirisk studie med en fenomenografisk ansats. Syftet med studien var att synliggöra variationer i förskollärares uppfattning om begreppet undervisning i förskolan. LÄS MER