Sökning: "skolintroduktion"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade ordet skolintroduktion.

 1. 1. Samhällsorienterad undervisning med nyanlända elever

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Hanadi Lukacevic; Lina Melander; [2019]
  Nyckelord :Nyanländ; skolintroduktion; förberedelseklass; interkulturell; samhällsorienterad undervisning; indentitet;

  Sammanfattning : Det har under de senaste åren anlänt ett stort antal av person som invandrat till Sverige. Landet har påverkats på många olika sätt. Ett av de är den påverkan som skett på den svenska skolan. Skolorna runt om i landet har tagit emot en mängd nyanlända elever. LÄS MER

 2. 2. Nyanlända elevers skolintroduktion ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :berat sulejmani; badin abdulkarim; [2015]
  Nyckelord :förberedelseklass; nyanlända; skolintroduktion; interkulturellt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen var att undersöka hur fem lärare från tre olika skolor i en kommun isydvästra Sverige arbetar med nyanlända elevers skolintroduktion och vilka pedagogiskametoder de använder sig av. Studien utgår från kvalitativa intervjuer med lärarna där vi harutgått från deras beskrivningar av skolintroduktionen och deras arbetsmetoder. LÄS MER

 3. 3. Nyanlända elever i förberedelseklass : Utifrån ett lärarperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Matilda Lundgren; Antonia Åberg; [2015]
  Nyckelord :Newly arrived children; school introduction; preparatory class; trauma; identity; Nyanlända elever; skolintroduktion; förberedelseklass; trauma; identitet;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att bidra till ökad kunskap om hur nyanlända elever introduceras in igrundskolan, samt för att få en ökad förståelse för hur dessa elevers tidigare erfarenheter kankomma att påverka dem i deras skolgång. Vad gäller trauma visar tidigare forskning att det ärviktigt att eleverna finner en trygghet i deras nuvarande situation för att kunna bearbeta derastidigare livserfarenheter och upplevelser. LÄS MER

 4. 4. Skolintroduktion för nyanlända elever: : En studie om hur skolintroduktionen organiseras och genomförs med utgångspunkt i tre grundskolor i Örebro kommun

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Hodan Ibrahim Botan; [2014]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Nyanlända flykting- och invandrarelever. En studie om skolintroduktion och undervisning på tre skolor i västra Sverige.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Jenny Ahola; [2009]
  Nyckelord :Nyanländ; flykting- och invandrarelev; skolintrod;

  Sammanfattning : SyfteAtt undersöka syn på kunskap och lärande som framträder och förmedlas gällande skolintroduktion och under-visning av nyanlända flykting- och invandrarbarn med fokus på grundskolans senare år.• Hur ser skolintroduktionen för nyanlända flykting- och invandrarelever ut på de studerade skolorna?• Hur organiserar och bedriver de studerade skolorna undervisningen i förberedelseklass?• På vilka sätt kommer de nyanlända flykting- och invandrarelevernas modersmål in i undervisningen?• Hur förhåller sig skolledarna och pedagogerna till användning av modersmål i den introducerande undervis-ningen?Metod och materialKvalitativa intervjuer har gjorts med tre skolledare och tre pedagoger i förberedelseklasser. LÄS MER