Sökning: "skolk"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade ordet skolk.

 1. 1. Sverige och Finland ur ett komparativt perspektiv : En kvantitativ studie om vilka elevfaktorer som påverkar Sverige och Finlands PISA-resultat i naturkunskap

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Emma Mossberg; [2019]
  Nyckelord :PISA; elevprestation; naturkunskap; socioekonomisk bakgrund; invandrarbakgrund; skolk; motivation;

  Sammanfattning : Sweden has been through an educational crisis lately. The declining performance in the TheProgramme for International Student Assessment (PISA), has been the subject of mediaheadlines for several years. Sweden ranks among the wealthiest countries in the world with agenerously welfare model that provide its citizens with free, quality education. LÄS MER

 2. 2. Skolk. Elevers röster från fyra gymnasieprogram.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Anna Kallos; [2019]
  Nyckelord :skolk; skolfrånvaro; elevperspektiv; gymnasieelever; utbildningssociologi; elevinflytande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Uppsatsen intresserar sig för aktiviteten skolk: hur elever spenderar den tid som frigörs och hur handlingen motiveras. Vidare granskas skolk i relation till elevers skolvardag. LÄS MER

 3. 3. Too Cool for School : En kvantitativ studie om studierelaterad problematik bland gymnasieelever och deras inställning inför studierna - ur ett helhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR; Uppsala universitet/Centrum för socialt arbete - CESAR

  Författare :Johanna Andersson; Jennifer Landin Andersson; [2019]
  Nyckelord :High school students; study related problems; truancy; alcohol and drug use; holistic perspective.; Gymnasieelever; studierelaterad problematik; skolk; alkohol- och narkotikaanvändning; helhetsperspektiv;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att undersöka gymnasieelever i årskurs tre och deras motivation till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan, samt undersöka vad som kan bidra till problematiken kring att vissa gymnasieelever inte är motiverade till att prioritera sina studier och prestera väl i skolan. Ett visst fokus riktas mot gymnasieelevers alkohol- och narkotikaanvändning, med syftet att undersöka huruvida detta samspelar med bristande studiemotivation. LÄS MER

 4. 4. Kvinnodominans på svenska högskolor och universitet? En kvantitativ longitudinell studie.

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Sociologiska institutionen; Stockholms universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Carlos Neira; Mikail Sertcanli Branting; [2019]
  Nyckelord :Kärnämnen; skolk; utbildning; könsskillnader; självskattning;

  Sammanfattning : Throughout history men have been the majority in universities across the world. Thus, in recent decades this has changed in favor of women who make up for the large majority of students in both universities and colleges. LÄS MER

 5. 5. “En människa, inte bara en elev” : En undersökning som låter individer som begått brott  tala om sin skolgång

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Linda Eriksson; Frida Trångteg Öhman; [2019]
  Nyckelord :Riskfaktorer; Skyddsfaktorer; Skola; Kriminalitet;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka individer som begått brott och deras skolgång för att se om det finns faktorer i skolan som kan ha bidragit till utvecklandet av ett kriminellt beteende. Frågeställningarna var “Vilka erfarenheter har intervjudeltagarna av grundskolan och eventuella gymnasiestudier?” och “Vilka skolrelaterade risk- och skyddsfaktorer för kriminalitet kan utläsas utifrån deras berättelser?”. LÄS MER