Sökning: "skolklimat"

Visar resultat 1 - 5 av 27 uppsatser innehållade ordet skolklimat.

 1. 1. Elever i läs- och skrivsvårigheter Grundskollärares resonemang kring skolans kompensatoriska uppdrag – en vinjettstudie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Therese Lennhager; Sofie Madenfalk; Maria Pontusson; [2020-02-26]
  Nyckelord :språkstörning; specialpedagogiska perspektiv; variationsteorin; fenomenografi; lärmiljoer;

  Sammanfattning : Läsning och skrivning är centrala färdigheter som elever behöver genom hela sin skolgång, i sitt framtida yrkesliv och för sin egen personliga utveckling. Svårigheter med läsning och skrivning kan få negativa följder som påverkar elevers möjligheter genom livet. Eftersom skolan har ett kompensatoriskt uppdrag (Skollag 2010:800 4 § kap. LÄS MER

 2. 2. Perceptions of trust : From an international school context in West Africa

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Denrol Carayol; [2020]
  Nyckelord :trust; culture; climate; clients parents and children ; colleagues; principal; Tillit; skolkultur; skolklimat; barn och föräldrar; kollegor; rektor;

  Sammanfattning : Trust amongst key stakeholders in schools is a vital aspect for a healthy school culture and climate. This study aims to investigate faculty trust perceptions within an international school context in West Africa. LÄS MER

 3. 3. Skolfaktorer som främjar närvaro i grundskolans senare år

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Håkan Johansson; [2019]
  Nyckelord :ekologisk systemteori; närvarofrämjande arbete; skolnärvaro; tillgänglig lärmiljö; Photovoice;

  Sammanfattning : Syftet med examensarbetet var att skapa bättre förutsättningar för elevhälsans närvarofrämjande arbete genom att synliggöra kontextuella skolfaktorer som har ett samband med hög skolnärvaro enligt svenska grundskoleelever. Genom att lyfta fram kontextuella skolfaktorer ville examensarbetet rikta fokus bort från enskilda elevers höga frånvaro och det individcentrerade bristperspektiv som ofta använts för att förklara denna och lyfta blicken mot det som skolor kan utveckla för att främja en hög närvaro. LÄS MER

 4. 4. Elevrelaterat våld mot lärare i relation till skolklimatet

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

  Författare :Donny Forsberg; Joakim Fredriksson; Oscar Svärdström; [2019]
  Nyckelord :student-related violence; victimization; primary school teacher; direct violence; indirect violence; multiple victimization; school climate; elevrelaterat våld; utsatthet; grundskolelärare; direkt våld; indirekt våld; multipel utsatthet; skolklimat;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att via en kvantitativ webbenkät i ett bekvämlighetsurval av svenska lärare, undersöka förekomst av elevrelaterat direkt våld och indirekt våld mot lärare samt i vilken utsträckning olika aspekter av skolklimatet som kan förklara lärarens upplevelser av direkt våld och indirekt våld. Urvalet bestod utav 143 svenska grundskolelärare (25 män och 117 kvinnor samt en som ej angav kön) i åldrarna 20-65 (M = 40,44, SD = 11,17). LÄS MER

 5. 5. Problematisk skolfrånvaro, skolavhopp och förebyggande arbete i grundskola och gymnasium : En systematisk forskningsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Specialpedagogiska institutionen

  Författare :Beatrice Hernandez; [2019]
  Nyckelord :Problematic school absence; school drop-out; inclusion; systematic research review; pupil’s mental health; Bronfenbrenner’s socio ecological interaction; social climate; Problematisk skolfrånvaro; skolavhopp; inkludering; systematisk forskningsöversikt; eleverna psykiska ohälsa; Bronfenbrenners socio-ekologisk interaktion; socialt klimat;

  Sammanfattning : Hög skolfrånvaro och akademiskt misslyckande, även om det är ett komplicerat problem, kan inte ses som en följd av individens brister eller oförmåga. Forskningen bekräftar att skolsystemet som bär huvudansvaret kan göra mycket för de elever som riskerar att inte uppnå utbildningsmålen, som är långt ifrån skolan och som lider av psykisk ohälsa. LÄS MER