Sökning: "skolkurator"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet skolkurator.

 1. 1. Skolkuratorer - en kvalitativ intervjustudie om skolkuratorers förståelse och arbete med hemmasittande elever

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Louise Freij; Ebba Nybble; [2023]
  Nyckelord :skolkurator; hemmasittare; handlingsutrymme; förståelse; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore and analyze school counselors' understanding of the phenomenon of hemmasittare and their work with these students. To accomplish this study we had a qualitative approach and conducted six semistructured interviews with school counselors who worked in Swedish compulsory schools. LÄS MER

 2. 2. Hinder hos högstadieelever i hjälpsökande vid psykisk ohälsa : Skolkuratorers perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sara Jansson; Kristin Rehnström; Olivia Tidström; [2023]
  Nyckelord :Mental illness; school counselor; middle school students; young people s psychosocial identity; scope of action; Psykisk ohälsa; skolkurator; högstadieelever; ungdomars psykosociala identitet; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers uppfattning om vad som kan hindra högstadieelever från att söka vidare stöd vid psykisk ohälsa. Författarna önskar även ta reda på vilka begränsningar i handlingsutrymmet skolkuratorer ser utifrån yrkesrollen att hjälpa högstadieelever vidare vid psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Att upptäcka och förebygga våld : En kvalitativ studie om professionellas erfarenheter i arbetet med våldsutsatta barn och hur de upptäcker att barnet utsätts för våld

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ferhatovic Jasmina; [2023]
  Nyckelord :exposure to violence; children; professionals; report; discover; relationship building; våldsutsatthet; barn; professionella; anmäla; upptäcka; relationsskapande;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att, genom semistrukturerade intervjuer,undersöka professionellas erfarenheter i arbetet med barn som utsätts för våld. Intervjuerna inkluderade fyra socionomer som jobbar med olika uppgifter, skolkurator, socialsekreterare på mottagningsenheten för inkomna anmälan, socialsekreterare på utredningsenheten och socialsekreterare på kriscentrum som jobbar med frivilliga insatser för personer utsatta för våld. LÄS MER

 4. 4. Skolkuratorn - ett vagt uppdrag? : En kvalitativ intervjustudie om upplevelser av skolkuratorns uppdrag och vilka begränsningar som inverkar på det

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Kamand Khoshnazar; Carolina Colak; [2023]
  Nyckelord :assignment; discretion; expectations; health promoting and preventive work; limitations; role of the school counselor; school counselor; social work; uppdrag; handlingsutrymme; förväntningar; hälsofrämjande och förebyggande arbete; begränsningar; skolkuratorns roll; skolkurator; socialt arbete;

  Sammanfattning : The school counselor is the person who works with social work in the school. A school counselor's assignment is multifaceted, with duties playing a central role in health promotion and prevention work against for example mental illness, bullying and abusive treatment. LÄS MER

 5. 5. Skolkuratorers roll och perspektiv på det förebyggande arbetet mot kränkande behandling

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

  Författare :Sara Högrell; Elisa Brobäck; [2023]
  Nyckelord :prevention; school counsellor; bullying; primary school; professional discretion; collaboration; förebyggande arbete; skolkurator; kränkande behandling; grundskolan; handlingsutrymme; samverkan;

  Sammanfattning : I den här studien beskrivs hur skolkuratorer arbetar förebyggande mot kränkande behandling för att främja elevers välmående och utveckling. Studien syftar till att undersöka skolkuratorers arbetssätt gällande förebyggande arbete mot kränkande behandling på grundskolan. LÄS MER