Sökning: "skolmatematik"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet skolmatematik.

 1. 1. Hur framställs god matematikundervisning? : En jämförelse av aktuell förespråkad didaktik vid tre olika kurser för matematiklärare i Sverige och USA

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Tove Langlet; [2021]
  Nyckelord :mathematics didactics; mathematics teaching; teacher education; school mathematics; high school mathematics; discourse analysis; matematikdidaktik; matematikundervisning; lärarutbildning; skolmatematik; gymnasiematematik; diskursanalys;

  Sammanfattning : Skolmatematiken och matematikdidaktiken har under de senaste årtiondena genomgått en förändring från ett historiskt fokus på ren räkning och utantillkunskaper mot alltmer processorientering. Det pågår en aktiv debatt om hur framgångsrik dagens matematikundervisning egentligen är då de svenska elevernas resultat i internationella jämförelser så som PISA är inte lysande. LÄS MER

 2. 2. X eller inte X - En studie om gymnasieelevers problemlösningsstrategier

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Karl Stengård; [2020]
  Nyckelord :Algebra; Konstruktivism; Matematik; Problemlösning; Räknelära; Skolmatematik;

  Sammanfattning : I gymnasieskolans matematikkurser utgör algebra en större del ju högre upp i kurserna mankommer. Men i vilken utsträckning använder gymnasielever algebra när de löser matematiskaproblem? Detta examensarbete är en studie av hur elever resonerar när de löser matematiskaproblem och vilka strategier de använder. LÄS MER

 3. 3. En läromedelsanalys i matematik i årskurs 1–3 : - en kvalitativ studie med fokus på klockan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Daniel Hallgren; Amina Cehajic; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Klockan har visat sig medföra svårigheter för eleverna att förstå eftersom den i grunden bygger på ett sexbas decimaltalsystem (talbas 60) och därmed frångår det 10-bassystem som är allmänt känt och förekommer i grundläggande skolmatematik. Detta ställer krav på dagens läromedel att tillhandahålla ett material som på olika sätt skapa förutsättningar för lärande inom området klockan. LÄS MER

 4. 4. Elevers upplevelser av skolmatematiken, extra anpassningar och särskilt stöd : -en intervjustudie med några högstadieelever

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Helena Ploman; Kerstin Karlsson; [2019]
  Nyckelord :elevperspektiv; extra anpassningar; inkluderingsbegreppet; matematiksvårigheter; skolmatematik; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ta reda på hur några högstadieelever i matematiksvårigheter upplever skolmatematiken och de extra anpassningar och det särskilda stöd de fått i matematik med avseende på inkluderingsbegreppet. Vi valde att göra en kvalitativ studie med 8 elever, i åk 8 och åk 9, för att få en bild av elevernas upplevelser. LÄS MER

 5. 5. Den svårfångade matematiken : En kritisk analys av den svenska skolmatematiken under åren 1990–2006

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Fredrik Höglund; [2019]
  Nyckelord :Matematik; pedagogik; matematikdidaktik; skolmatematik; utbildning; undervisning;

  Sammanfattning : I denna uppsats observeras hur politiker, forskare och experter kraftfullt och enstämmigt ger uttryck för hur viktigt kunskaper i matematik är för såväl den enskilde som för samhället. Samtidigt konstateras hur det i artiklar och rapporter går att läsa hur resultaten sjunker och om hur matematikundervisningen inte bibringar eleverna det kunnande som samhällslivet tycks kräva. LÄS MER